เกาะติดข่าว

แผนการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะของ สปป. ลาว

นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ของสภาแห่งชาติ
ชุดที่ 9 ว่า สปป. ลาวมีหนี้ต่างประเทศสะสมประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหนี้ภายในประเทศ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งเป็นเงินจากการกู้ยืมเพื่อเสริมดุลงบประมาณ โดย สปป. ลาวมีแผน จะชำระหนี้คืนในช่วงปี 2564 - 2568 และ 2568 - 2573
จากการเพิ่มรายได้จากแหล่งรายได้ใหม่และสำรวจ แหล่งรายได้ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในภาคพลังงาน
และเหมืองแร่ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มอย่างน้อย 10,000 พันล้านกีบ (ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ปัจจุบันมีโครงการขุดค้นและแปรรูปแร่ธาตุที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 82 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ จากค่าธรรมเนียม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและค่าสัมปทานถึง 400 พันล้านกีบ (ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี รัฐบาล สปป. ลาว
ได้รับชำระภาษีกำไรจากบริษัท Lane Xang Minerals และ Phu Bia Mining จำนวน 170 พันล้านกีบต่อปี ทั้งนี้ การชำระหนี้
เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อบรรลุวาระแห่งชาติในแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สภาแห่งชาติได้ให้การรับรอง 
โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการ 2 ปีครึ่งหรือภายในปลายปี 2566

นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถสร้างรายได้เข้ารัฐและชำระหนี้ได้มากขึ้น ที่ผ่านมากระทรวงการเงิน
กู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อออกเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ แต่รัฐวิสาหกิจยังไม่สามารถชำระคืนได้ ดังนั้น กระทรวงการเงินจึงจัดทำ
แผนปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แผนการปฏิรูปดังกล่าวยังครอบคลุม
ด้านประเด็นโครงสร้างการจัดการองค์กร การจัดจ้างผู้บริหารภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเจ้าหน้าที่รัฐบริหารงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส รวมทั้งพิจารณาปรับรูปแบบและสัดส่วนการถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ เช่น
รัฐเป็นเจ้าของร้อยละ 100 การปรับเป็นรูปแบบกิจการร่วมค้า (joint venture) หรือขายให้กับภาคเอกชน หากสามารถ
ดำเนินมาตรการชำระหนี้ได้ตามแผนทั้งหมด รัฐบาล สปป. ลาวอาจไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มหรือกู้เพียงเล็กน้อย
ประมาณ 200 - 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อชำระหนี้

 ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 16 ส.ค. 2564

08/27/2021กลับหน้าหลัก