เกาะติดข่าว

สปป. ลาวจะศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว - จีน - เวียดนามที่แขวงพงสาลี

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 นายทองสุก เปาสุลี หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงพงสาลี ในฐานะผู้แทนองค์การปกครอง
แขวงพงสาลี และนายเชินปิง ประธานกลุ่มบริษัท Yujia ลงทุน จำกัด ประเทศจีน ร่วมลงนาม MOU เพื่อศึกษา สำรวจ
และเก็บข้อมูลความเป็นไปได้ในการพัฒนาและก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลาว - จีน - เวียดนาม ที่เมืองยอดอู แขวงพงสาลี
โดยมีนายคำผอย วันนะสาน เจ้าแขวงพงสาลี นายวิสอน ลาวเมา รองเจ้าแขวงพงสาลี ผู้ชี้นำด้านเศรษฐกิจ และนายสมหวัง สุมวิไล
เจ้าเมืองยอดอู ร่วมเป็นสักขีพยาน

การพัฒนาและก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว - จีน - เวียดนามแบ่งออกเป็น (1) การศึกษาและสำรวจที่ดิน สถานที่
และเนื้อที่ทำการผลิตของประชาชน (2) การศึกษา สำรวจ และออกแบบโครงการก่อสร้างเส้นทาง บ้านใหญ่อูเหนือ
ถึงชายแดน 3 ประเทศ (3) การศึกษาและสำรวจพื้นที่ประมาณ 250 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นเขตบริการและ
การท่องเที่ยว 100 ตารางกิโลเมตร และเขตการเกษตรและอุตสาหกรรม 150 ตารางกิโลเมตร (4) การศึกษา สำรวจ
และศึกษาความเป็นไปได้ด้านสภาพที่ดิน ธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม

การสำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา เมื่อสำรวจและเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ
บริษัทฯ จะกำหนดเขตพัฒนาอย่างละเอียด รายงานต่อองค์การปกครองแขวงพงสาลี และเสนอให้รัฐบาล สปป. ลาวพิจารณา
ให้สอดคล้องกับระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ สปป. ลาว โดย MOU ฉบับนี้มีอายุ 18 เดือน ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องเริ่มปฏิบัติงาน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

ที่มา: นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 25 ส.ค. 2564 และ นสพ. Vientiane Times วันที่ 27 ส.ค. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/08/25/102025

09/03/2021กลับหน้าหลัก