เกาะติดข่าว

AIDC จะลงทุนสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่แขวงจำปาสัก

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ดร. วิไลวง บุดดาคำ
เจ้าแขวงจำปาสัก นายเพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว นายพึดสะพา พูมมะสัก
ประธานบริษัท AIDC การค้า จำกัดผู้เดียว และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนิน
โครงการด้านเกษตรกรรมของ AIDC

AIDC เตรียมจะลงทุนสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังบนเนื้อที่ 250 เฮกตาร์ มูลค่ากว่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตั้งอยู่ที่เมืองบาเจียงจะเลินสุก แขวงจำปาสัก ซึ่งจะเป็นโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว
รวมถึงสร้างตลาดขายส่งสินค้าเกษตรที่เมืองปากซอง และจะส่งออกมันสำปะหลังแห้งทดแทนมันสำปะหลังดิบ
และจะใช้พื้นที่โรงงานดาวเรืองสำหรับตากสินค้าเกษตรเพิ่มเติม

ดร. คำแพงฯ กล่าวว่า การลงนามสัญญาความร่วมมือโครงการดังกล่าวในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการผลิต เป็นสินค้า
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการผลิตเพื่อส่งออก โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นร่วมกันศึกษา
นโยบายก่อตั้งโรงงานดังกล่าว และส่งเสริมการปลูกและทางเทคนิคเพื่อให้ฐานการผลิตของแขวงกลายเป็นต้นแบบ
และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเข้าสู่สังคมการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

การก่อตั้งโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเป็นหนึ่งในกิจการที่อยู่ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และหัตถกรรม
ปี 2564 – 2568 ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน ด้านเกษตรกรรมและป่าไม้
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรและให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภค
และบริโภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า

การระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นโอกาสในการผลักดัน ส่งเสริม และเพิ่มกำลังการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งจะเน้นการแปรรูปพืชที่มีศักยภาพเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประจำแขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว
เช่น มันสำปะหลัง ยางพารา น้ำตาล แป้งข้าวเจ้า น้ำมันพืช ชา กาแฟ และยาสมุนไพร

ที่มา: นสพ. เศรษฐกิจการค้า 27 ส.ค. 2564

09/03/2021กลับหน้าหลัก