หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวระงับการชำระหนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2564 นายพุดทะไซ สีวิไล รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว และหัวหน้าหน่วยงานนโยบายการเงิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยจะสานต่อนโยบายการเงิน ดังนี้

สปป. ลาวกำหนดนโยบายลดผลกระทบจากโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 นางพอนวัน อุทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 สรุปได้ ดังนี้

6 นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาวในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนคณะเลขาของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้นักลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงการระบาด ของโรคโควิด 19 ของกระทรวงแผนการฯ ว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ใน สปป. ลาวระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบ ต่อภาคการท่องเที่ยว การบริการ และอุตสาหกรรมแปรรูป ปัจจุบันรัฐบาล สปป. ลาวอนุญาตให้ภาคการผลิต และการบริการสามารถดำเนินธุรกิจได้แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด พร้อมกันนั้น รัฐบาล สปป. ลาวได้กำหนดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสานต่อการอนุญาตการลงทุนใน สปป. ลาว โดยดำเนินการ ดังนี้

พัฒนาการด้านการส่งเสริมแรงงานของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 นางใบคำ ขัดทิยะ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว กล่าวผ่านสื่อมวลชนเนื่องในวันแรงงานสากลว่า รัฐบาล สปป. ลาวให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นคู่ร่วมงานในการสร้างผลผลิตให้แก่ประเทศ โดยแรงงานถือเป็นปัจจัยหลักที่เพิ่มปริมาณและคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งมีส่วนกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา รัฐบาล สปป. ลาวร่วมกับองค์กรแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศกำหนดข้อเสนอและดำเนินการ ตามนโยบายและระเบียบกฎหมายด้านแรงงานได้ดีและเป็นที่น่าพอใจ สปป. ลาวให้ความสำคัญกับกฎหมายว่าด้วยแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ในการปกป้องและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งยังร่างกฎหมายหลายฉบับ และได้ติดตามตรวจตราการดูแลแรงงานโดยเน้นธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

รัฐบาล สปป. ลาวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อปฏิรูปวิสาหกิจของรัฐ

ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว กล่าวว่า สปป. ลาวจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปฏิรูปวิสาหกิจของรัฐเพื่อให้สามารถสร้างกำไรและเพิ่มบทบาทในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงควรพิจารณาว่าวิสาหกิจใดสามารถสร้างรายรับให้กับรัฐบาลเพื่อรัฐบาล สปป. ลาวจะยังคงถือครองวิสาหกิจร้อยละ 100 หรือวิสาหกิจใดควรเปลี่ยนเป็นกิจการร่วมค้า (joint venture) หรือควรขายให้กับภาคเอกชน รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างและบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง โดยเฉพาะการจัดจ้างผู้จัดการที่มีความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้วิสาหกิจสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สปป. ลาวกำหนดมาตรการด้านการขนส่งสินค้าในช่วงโควิด 19

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 นายลัน แสงอาพอน รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ได้รายงานเกี่ยวกับมาตรการด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้

ภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาล สปป. ลาวออกนโยบายเลื่อนชำระเงินกู้ธนาคารในช่วงโควิด 19

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะหัวหน้าคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของ โรคโควิด 19 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ของคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจฯ โดยมีรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี และคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจฯ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รัฐบาล สปป. ลาวหารือแนวทางลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงโควิด 19

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ และการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะหัวหน้าคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของ โรคโควิด 19 เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ของคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจฯ โดยมีรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี และคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจฯ ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็น ดังนี้ 1. นโยบายด้านการคลัง- พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายผ่อนผันและขยายเวลาการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจและครัวเรือน 2. นโยบายด้านสินเชื่อ- ตรวจสอบภาคธุรกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาด และพิจารณา ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพิ่มเติมในหลายรูปแบบ พร้อมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และโครงการส่งเสริม SMEs 3. นโยบายด้านแรงงาน- ทบทวนการประเมินความสามารถของกองทุนประกันสังคม และพิจารณา ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตลอดจนสำรวจข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบที่อยู่นอกระบบประกันสังคม จัดทำแผนช่วยเหลือแบบประชาสงเคราะห์ และจัดให้ผู้ว่างงานเข้าสู่ระบบการจ้างงาน 4. นโยบายด้านการคุ้มครองการผลิต ราคาสินค้า และการขนส่งสินค้า- ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ การติดตามและตรวจสอบสินค้าและราคาสินค้าทั่วประเทศ การอำนวยความสะดวก และแก้ไขอุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่างแขวง และด่านสากลเพื่อไม่ให้แออัด รวมถึงแก้ไขปัญหาค่าบริการขนส่งที่สูงขึ้น 5. นโยบายด้านสังคมและประชาชน- การพิจารณาช่วยด้านราคาไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการจัดเก็บขยะ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณานโยบายและมาตรการแก้ไขอย่างรอบด้าน และผลักดันให้การดำเนินนโยบายและมาตรการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจ ที่มา: นสพ. ประชาชน 30 เม.ย. 2564

แผนงบประมาณแห่งรัฐ (ปี 2564 - 2568) ของ สปป. ลาว

ในการประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 เมื่อเดือน มี.ค. 2564 ที่ประชุมได้รับรองรายงาน ของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงบประมาณแห่งรัฐ โดยสามารถจัดเก็บรายรับได้ทั้งหมด 120,672 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 99 ของแผน เฉลี่ยร้อยละ 15.9 ของ GDP รายจ่ายทั้งหมด 150,633 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 95 ของแผน เฉลี่ยรอยละ 19.8 ของ GDP และการขาดดุลงบประมาณ 29,960 พันล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของ GDP

ADB คาดเศรษฐกิจ สปป. ลาวปีนี้จะฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ 4

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 นาง Sonomi Tanaka ผู้อํานวยการสํานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจํา สปป. ลาว กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ พร้อมกับสิ่งท้าทายด้านโครงสร้าง เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ สปป. ลาว โดยคาดว่าเศรษฐกิจของ สปป. ลาวจะขยายตัวในระดับ ร้อยละ 4 ในปี 2564 และร้อยละ 4.5 ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลจากการเกษตรกรรมที่ดีขึ้นและการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะทดแทนการชะลอตัวของภาคบริการ


Pages: Prev. 1 ... 18 19 20 21 22 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon