หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

ความแตกต่างระหว่างบริษัทลาวกับบริษัทต่างประเทศ
ข้อยกเว้นการถือครองที่ดินของผู้ลงทุนชาวต่างชาติ
ข้อจำกัดการลงทุนของบริษัทต่างชาติเรื่องที่ดิน
การเป็นกรรมการบริษัทของชาวต่างชาติ
ธุรกิจขนส่งสินค้าใน สปป. ลาว
ประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานด้านการลงทุนใน สปป. ลาว
การประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในสปป.ลาว
กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์
รูปแบบการลงทุน

Pages: Prev. 1 ... 55 56 57 58 59 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon