หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

ผลสำรวจสถิติกสิกรรมทั่วประเทศ สปป. ลาว ครั้งที่ 3 ปี 2562-2563

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 นางพอนสะหลี สุกสะหวัด หัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเผยแพร่ผลการสำรวจสถิติกสิกรรมทั่วประเทศ สปป. ลาว ครั้งที่ 3 ปี 2562-2563 โดยมี นายสมดี ดวงดี อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว และในฐานะอดีตหัวหน้าคณะชี้นำการสำรวจสถิติกสิกรรม
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สปป. ลาวเตรียมเสนอสร้างร่างกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพื่อให้การพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศมีประสิทธิผลดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2564-2573 กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาวจึงมีแผนจะเสนอ
ร่างกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้

การประชุมรัฐบาลเปิดกว้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมรัฐบาล
เปิดกว้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เจ้าแขวง
ผู้แทนแนวลาวสร้างชาติ หน่วยงานภาครัฐ องค์การตรวจสอบแห่งรัฐเข้าร่วม
วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นการปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดที่ 9 ประจำปี 2564 และเสนอร่างดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงบประมาณ
แห่งรัฐประจำปี 2565 และการรายงานและหารือ 3 วาระสำคัญ ได้แก่

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 นายสะถาบันดิด อินสีเชียงใหม่ รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน
สปป. ลาว และนาย Son Chang Wan ประธานบริษัท Korea Airport Corporation (KAC) เกาหลีใต้ ร่วมลงนาม MoU เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี นายสอนไซ สีพันดอน รัฐมนตรีกระทรวงแผนการฯ และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

IMF คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ สปป. ลาว ปี 2564-2565

เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 2564 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป. ลาว เป็นผู้แทนคณะ สปป. ลาว โดยมี นางวัดทะนา ดาลาลอย รองผู้ว่าธนาคารแห่ง สปป. ลาว ดร. บุนเหลือ สินไซวอละวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาวและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินเศรษฐกิจมหภาคของ สปป. ลาว ภายใต้มาตรา 4 ของกองทุนการเงินสากล ประจำปี 2564 (IMF Article IV Consultation 2564) ผ่านระบบทางไกล  

แผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2565 ของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธาน
การประชุมสรุปด้านการคลังทั่วประเทศ ประจำปี 2564 และแนวโน้มแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี 2565
ผ่านระบบทางไกล การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีเสวนาสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และธนาคาร
แห่ง สปป. ลาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการคลัง และเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการคลัง
จากผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยมีรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รัฐบาล สปป. ลาวตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมูลค่า 43.95 ล้านล้านกีบในปี 2565

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและ
การลงทุน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปแผนการ การลงทุน และการเงิน ประจำปี 2564 และแนวโน้ม
ปี 2565 โดยมี นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงแผนการฯ เข้าร่วม

การประชุมสรุปแผนการ การลงทุน และการเงิน ประจำปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ
และการลงทุน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมสรุปแผนการ การลงทุน และการเงิน ประจำปี 2564 และแนวโน้ม
ปี 2565 โดยมี รองรัฐมนตรี  หัวหน้ากรม รองหัวหน้ากรม และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแผนการฯ เข้าร่วม

ภาคเอกชนเสนอปัญหาในที่ประชุมระหว่างคณะรัฐบาล สปป. ลาวและภาคเอกชนลาว

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมระหว่าง
คณะรัฐบาล สปป. ลาวและภาคเอกชนลาว ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และผู้แทนจากภาคเอกชนลาวเข้าร่วม

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 สปป. ลาว
มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 10,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกประมาณ
4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าประมาณ 5,240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 336 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า


Pages: Prev. 1 ... 4 5 6 7 8 ... 75 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon