ภาพรวมประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (The Lao Peoples Democratic Republic)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(The Lao Peoples Democratic Republic)

เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ำ ถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการต่าง ๆ ในลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งพลังงานสำรอง และแหล่งลงทุนของไทย  เพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สามที่ให้สิทธิพิเศษทาง  การค้าแก่ลาว

สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land bridge หรือ land link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาคพื้นที่ 236,800 ตร.กม. (1/2 ของประเทศไทย)
ประธานประเทศ นายทองลุน สีสุลิด
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane Capital)
นายกรัฐมนตรี นายพันคำ วิพาวัน
ประชากร 7.28 ล้านคน (ปี 2563)
รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. จันสะหมอน จันยาลาด
ดร. สอนไซ สีพันดอน
ศ.ดร. กิแก้ว ไขคำพิทูน
ภาษาราชการ ภาษาลาว
วันชาติ 2 ธันวาคม
ศาสนา พุทธ (ร้อยละ 64.7) ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 1.7) อื่น ๆ (ร้อยละ 33.6)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 19 ธันวาคม 2493 (ครบรอบ 71 ปีในปี 2564)
GDP 14.97 พันล้าน USD (ปี 2560)
สกุลเงิน กีบ (240 กีบ : 1 บาท ) (มิถุนายน 2560)
GDP per Capita 2,051.05 USD
เงินทุนสำรอง845.8 ล้าน USD
Real GDP Growthร้อยละ 6.79 (ปี 2560)
อุตสาหกรรมหลัก เหมืองแร่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ไม้แปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร ก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม ท่องเที่ยว
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.30 (ปี 2560)
ทรัพยากรสำคัญ ไม้ แหล่งน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ยิปซั่ม ดีบุก ทองคำ ตะกั่ว อัญมณี เหล็ก ถ่านหิน ลิกไนต์ ข้าวโพด
สินค้าส่งออกสำคัญ สินแร่ ทองคำแท่ง เศษโลหะ ไม้ซุง ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตลาดส่งออกสำคัญ ไทย จีน เวียดนาม ออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุ่น
สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่ยนต์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ที่ทำด้วยยาง 
ตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์

การลงทุนจากต่างประเทศ

สปป.ลาว มีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง) 9 สาขา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (1) อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (2) การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (4) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (5) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) ธุรกิจโรงพยาบาล (7) การลงทุน การบริการ และการสาธารณูปโภค (8) ธนาคารและสถาบันการเงิน (9) ศูนย์การค้าที่ทันสมัย ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนจะต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 1,200 ล้านกีบ (ประมาณ 4.8 ล้านบาท) หรือ มีแรงงานลาวที่มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 5 คนขึ้นไป นอกจากนี้ ยังให้สิทธิพิเศษด้านภาษีเพิ่มเติมในการลงทุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา และโรงพยาบาล

ข้อมูลของกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ระบุว่า ไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 2 ในลาว (รองจากจีน) เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนสะสมในช่วงปี 2532 - 2553 จำนวน 748 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดรวม 4,491,684,613 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ขนส่งและโทรคมนาคม ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมไม้แปรรูป เครื่องนุ่งห่ม และหัตถกรรม

สำหรับปี 2562 กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ระบุว่า การลงทุนของไทยใน สปป. ลาวมี 3 โครงการ มูลค่า 17.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

       ภาวการณ์ลงทุนใน สปป. ลาว ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)

ลำดับที่ประเทศผู้ลงทุนจำนวนโครงการจำนวนเงินลงทุน
(USD)
1.จีน31,075,151,550
2.สปป. ลาว16451,746,462
3.ออสเตรเลีย17,500,000
4.มาเลเซีย17,000,000
5.ฮ่องกง15,000,000
6.เวียดนาม24,500,000
7.ไทย*12,000,000
รวม251,552,898,012

ภาพรวมเศรษฐกิจสปป.ลาว

สปป.ลาว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8 (ปี 2559 - 2563) โดยระบุนโยบายสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 8 ประการ คือ (1) ควบคุมเศรษฐกิจระดับมหภาคให้มีเสถียรภาพ (2) ควบคุมการจัดเก็บงบประมาณรายรับให้มีประสิทธิผล (3) สร้างเสริมศักยภาพหน่วยงานด้านการค้นคว้าวิจัย (4) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน (5) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการบริการที่หลากหลาย (6) สนับสนุนโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ (7) ปรับปรุงการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ (8) ปรับปรุงกลไกการบริหารงานของรัฐให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


Coming Soon