หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

หน่วยงานราชการในสปป.ลาว

ข้อมูลติดต่อกระทรวงต่างๆในสปป.ลาว

♦ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ♦
Tel: (856-21) 453 490, 453 491
Website: www.moc.gov.la
กรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ

Tel: (856-21) 412 011
Fax: (856-21) 453 865
กรมการนำเข้า – ส่งออก
Tel: (856-21) 412 008
กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
Tel: (856-21) 900 802
กรมการค้าภายใน
Tel: (856-21) 412 436


♦ กระทรวงแผนการและการลงทุน ♦
Tel: (856-21) 217 020, 216 562
Fax: (856-21) 217 010
กรมส่งเสริมการลงทุน
Tel: (856-21) 223 002, 217 012
Fax: (856-21) 215 491
Website: www.investlaos.gov.la

♦ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ♦
Tel: (856-21) 213 470, 217 706
Fax: (856-21) 213 472
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Tel: (856-21) 213 470 ต่อ 155
Fax: (856-21) 213 472


♦ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ♦
Tel: (856-21) 412 255, 412 252
Fax: (856-21) 412 250
กรมขนส่ง
Tel: (856-21) 412 272

♦ กระทรวงสาธารณสุข ♦
Tel: (856-21) 214 001, 214 002
Website: www.moh.gov.la
กรมอาหารและยา
Tel: (856-21) 214 013, 214 014
Fax: (856-21) 214 015
กรมปิ่นปัว (โรงพยาบาล, คลินิก)
Tel: (856-21) 951 098


♦ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ♦
Tel: (856-21) 413 000, 413 007
Fax: (856-21) 413 005, 414 351

กรมนโยบายและแผนพลังงาน
Tel: (856-21) 415 037
Fax: (856-21) 415 036
กรมบ่อแร่
Tel: (856-21) 415 123
Fax: (856-21) 413 015


♦ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ♦
Tel: (856-21) 412 342, 415 361
Fax: (856-21) 412 344
Website: www.maf.gov.la

กรมปลูกฝัง
Tel: (856-21) 412 350
Fax: (856-21) 812 090

กรมแผนการ
Tel: (856-21) 415 363
Fax: (856-21) 453 709

♦ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ♦
กรมคุ้มครองแรงงาน

Tel: (856-21) 222 781
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Tel: (856-21) 222 779

♦ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ♦
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tel: (856-30) 983 2286

♦ กระทรวงการเงิน ♦

Tel: (856-21) 412 409, 412 406
Fax: (856-21) 911 336
Website: http://laocustoms.laopdr.net

กรมภาษี
Tel: (856-21) 213 810
Fax: (856-21) 262 312


♦ ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ♦
Tel: (856-21) 213 109, 241 268
Fax: (856-21) 213 108
Website: www.bol.gov.la

♦ กระทรวงยุติธรรม ♦
Tel/Fax: (856-21) 451 920, 415 523
ศาลประชาชนสูงสุด
Tel/Fax: (856-21) 353 584, 951 404

♦ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ สปป.ลาว ♦
Tel/Fax: (856-21) 254 474
Website: www.sncsez.gov.la

♦ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ♦
Tel: (856-21) 453 312
Fax: (856-21) 452 580
Email: incci@laopdr.com
Website: www.laocci.com

♦ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้า สปป.ลาว ♦
www.laotradeportal.gov.la


Pages: 1

หน่วยงานภาครัฐ

Coming soon