เกร็ดการทำธุรกิจ

วัสดุก่อสร้าง

ตัวเลขการส่งออกปัจจุบัน/ตัวเลขเป้าหมาย

239.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ม.ค. - ต.ค. 2555)

กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน

  • ให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการมาลงทุนด้านการก่อสร้างใน สปป.ลาว และการสร้างเครือข่ายสำหรับบริษัทที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ของไทยเพื่อขยายตลาดใน สปป. ลาว
  • จัดการประชุม Business Forum เป็นเวทีพบปะหารือระหว่างภาคเอกชนไทยกับหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุนของ สปป.ลาว ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสร้างช่องทางติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

แผนดำเนินการต่อไป

  • ส่งเสริมการขยายตลาดใน สปป.ลาวของธุรกิจวัสดุก่อสร้างของไทย โดยช่วยประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการค้าขายด้านวัสดุก่อสร้างไปยังแขวงต่าง ๆ ของ สปป. ลาว ที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาก่อสร้างเมืองจำนวนมาก
  • สนับสนุนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของธุรกิจไทย เพื่อช่วยส่งเสริมความนิยมในสินค้าไทย


กลับหน้าหลัก