เกร็ดการทำธุรกิจ

การลงทุนในสปป. ลาว : รู้เขา (2)

บทความในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการประเมินศักยภาพและปัจจัยต่างๆในประเทศไทยของผู้ลงทุน ก่อนที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นคือ การศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่างๆของประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าไปลงทุนหรือการรู้เขานั่นเอง

ในกรณีของ สปป. ลาว นั้น แม้ว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรมของ สปป.ลาว จะมีความ ใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ในความคล้ายคลึงกันดังกล่าวยังมีความแตกต่างซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ นักลงทุนพึงทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน มิฉะนั้นผู้ลงทุนอาจประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน ธุรกิจโดยคาดไม่ถึง

สินค้าหรือบริการของท่านอาจจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายที่ประเทศไทย แต่สินค้าหรือบริการ ประเภทเดียวกันอาจได้รับความนิยมน้อยกว่าที่ สปป. ลาว ด้วยปัจจัยที่นักลงทุนไทยมิได้ตระหนัก ตัวอย่างที่ทำให้ เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เช่น การทำธุรกิจขายรถยนต์ในเมืองไทย การซื้อรถยนต์ด้วยระบบเงินผ่อนเป็นที่นิยมในหมู่ คนทั่วไปเป็นอย่างมาก แต่ใน สปป. ลาว ประชาชนยังนิยมซื้อรถยนต์ด้วยเงินสด กรณีเช่นนี้ เราจะ “รู้เขา” ได้ก็ด้วย การเข้ามาสัมผัสถึงตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้ปรับตัว รวมทั้งกลยุทธ์ ในการเข้าถึงตลาดได้อย่างถูกต้อง

การ “รู้เขา” ในที่นี้ยังขยายไปถึงการรู้ถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านด้วย บ่อยครั้งที่ นักลงทุน ชาวไทยยังละเลยถึงการศึกษากฎระเบียบและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว ถึงแม้ว่ามีอยู่บ้างที่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากการ “รู้เขา” แต่ก็มิใช่ทุกกรณีไปที่จะ ประสบความสำเร็จได้แบบเดียวกัน การ “รู้เขา” ย่อมเป็นขั้นตอนที่จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ที่อาจ ทำให้เสียโอกาส เสียเวลา รวมทั้งอาจเลยไปถึงการเสียเงินไปโดยใช่เหตุ

ดังนั้น ก่อนที่นักลงทุนจะเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของ สปป.ลาว อย่างละเอียด โดยการศึกษาข้อมูลดังกล่าวไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลในเชิงตัวเลข เช่น ข้อมูลทางการตลาด การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ แต่นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลด้านอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเช่น วัฒนธรรมและอุปนิสัยของ พลเมือง สปป. ลาว การส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาว หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน สปป. ลาวได้อย่างถูกต้อง

ในตอนต่อไปเราจะกล่าวถึงการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยเฉพาะเมื่อผู้ลงทุนได้ตัดสินใจเข้าไปลงทุน ใน สปป. ลาวแล้ว ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าจะดำเนินธุรกิจเพียงลำพัง หรือควรร่วมลงทุนกับคนในท้องถิ่นกลับหน้าหลัก