เกร็ดการทำธุรกิจ

การลงทุนในสปป. ลาว : รู้เรา (1)

เป็นที่ทราบกันดีว่า สปป. ลาว และประเทศไทยมีความสนิทชิดเชื้อทั้งในด้านภูมิศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรม และมีภาษาใกล้เคียงกัน ทำให้นักลงทุนไทยที่ลงทุนอยู่แล้วหรือที่กำลังสนใจ การลงทุน ใน สปป. ลาว ได้เปรียบ มากกว่านักลงทุนชาติอื่นที่สนใจการลงทุนใน สปป. ลาว

อย่างไรก็ตาม ยังคงพบว่ามีนักธุรกิจไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังคงประสบกับปัญหาในการลงทุนใน สปป. ลาว ในบทความนี้ จึงขอแนะนำถึงข้อพึงระวังก่อนตัดสินใจลงทุนใน สปป. ลาว ให้ทุกท่านรับรู้พอสังเขป

ก่อนอื่นผู้ลงทุนควรที่จะทำการศึกษาตนเองรวมทั้งสินค้า และหรือบริการให้ถ่องแท้เสียก่อน ดั่งคำของ ปราชญ์จีนที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” การหยั่งรู้ตนให้ถ้วนถี่ย่อมให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจในสินค้า และหรือบริการของตน และจะส่งผลในความสำเร็จในการลงทุนใน สปป. ลาวในที่สุด

การรู้เราในที่นี่หมายถึง รู้ถึงข้อดีข้อด้อยของสินค้า และหรือบริการที่นักลงทุนจะนำเข้าไปใน สปป. ลาว การรู้ถึงข้อดีของตนย่อมทำให้นักลงทุนสามารถเน้นถึงข้อดีดังกล่าวในการนำเสนอต่อผู้บริโภคในสปป. ลาว ในขณะเดียวกัน การรู้ถึงข้อด้อยย่อมทำให้นักลงทุนสามารถแก้ไขข้อด้อยดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการนำเข้าสู่ ตลาดของ สปป. ลาว

นอกจากนี้ การรู้เรายังขยายไปถึงการรู้ถึงข้อกำหนดกฎหมายในประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการส่งสินค้า และหรือบริการออกต่างประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามช่องทางตามกฎหมายของประเทศไทยที่ถูกต้อง ที่จะส่งผล ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนในแง่ของการจำกัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในฝั่งของประเทศไทย ที่อาจเกิดขึ้นจาก การส่งออกสินค้า และหรือบริการออกต่างประเทศ อีกทั้ง การดำเนินการในเชิงกฎหมายที่ถูกต้องของผู้ลงทุนใน ส่วนของกฎหมายในประเทศไทยยังสามารถจำกัดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยเช่นกัน

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ผู้ลงทุนควรเริ่มต้นทำการบ้านด้วยการ “รู้เรา” ให้ดีที่สุดก่อนคิดลงทุนไปต่างประเทศ ในบทหน้าเรามาพูดกันถึงการบ้านข้อต่อไปที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันได้แก่การ “รู้เขา”กลับหน้าหลัก