เกาะติดข่าว

สภาแห่งชาติรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ประจำปี 2561 ตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7

สภาแห่งชาติได้รับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ประจำปี 2561 โดยตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 7 ขณะที่การส่งออกตั้งเป้าที่ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านนายทองลุนสีสุลิด นายกรัฐมนตรี เน้นนโยบาย 3 เปิด เพื่อผลักดันการค้าและการลงทุนให้มีสภาพคล่องตัวและมีเสถียรภาพมากขึ้น


การประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 ได้รับรองบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ระยะเวลา 6 เดือน, แผนการดำเนินงานของรัฐบาลประจำปี 2561 และการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยู่ที่ร้อยละ 7ประกอบด้วย การสร้างรายรับเพิ่ม 149,471 ล้านกีบ / GDP เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2,536 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี / ภาคกสิกรรมและป่าไม้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 คิดเป็นร้อยละ 15.73 ของ GDP / ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 คิดเป็นร้อยละ 30.79 ของ GDP / ภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 คิดเป็นร้อยละ 41.83 ของ GDP / รายรับจากภาษี - อากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 คิดเป็นร้อยละ 65 ของ GDP 


ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าตั้งเป้าที่ 5,015 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / การนำเข้าสินค้า 4,978 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งบประมาณรายรับตั้งเป้าที่ 4,600 ล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของการลงทุนรวมทั้งหมด การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ตั้งเป้าที่ 20,730 ล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 49.19 ของการลงทุนทั้งหมด นอกจากนี้รัฐบาลตั้งเป้าขจัดความยากจนให้ได้ 4,833 ครัวเรือน และให้คงเหลือครัวเรือนยากจนทั่วประเทศ 66,139 ครัวเรือน หรือร้อยละ 5.67 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ 


ขณะเดียวกันสภาแห่งชาติได้รับรอง 9 นโยบาย เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ประจำปี 2561 โดยเฉพาะการตรวจสอบและพิจารณาการชำระหนี้โครงการนอกแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการติดตามการตรวจสอบการประเมินผลโครงการในระยะที่ผ่านมาและหามาตรการแก้ไขปัญหา 


ด้านการดำเนินโครงการต่างๆ สภาแห่งชาติไม่อนุญาตให้บรรจุโครงการที่อยู่นอกเหนือแผนการดำเนินงาน หรือโครงการที่ยังไม่ได้รับการประเมินผล หรือเป็นโครงการที่ผ่านการประเมินผลแล้วแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งโครงการเหล่านี้สภาแห่งชาติจะไม่บรรจุอยู่ในแผนการลงทุนของรัฐประจำปี 2561 หากมีการละเมิดจะต้องดำเนินการตรวจสอบวินัยและแผนการเงินตามกฎหมาย รวมทั้งให้ตรวจสอบโครงการของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อกำหนดมาตรการการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านกีบ โดยสามารถชำระให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี


ในด้านการออกข้อกำหนดโครงสร้างการประเมินราคาการก่อสร้างอาคาร การซ่อมแซมสะพาน และถนน พบว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้เกิดช่องว่างในการกำหนดงบประมาณโครงการก่อสร้างต่างๆที่มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น จึงระบุให้ทบทวนกฎหมายว่าด้วยงบประมาณการจัดซื้อ - จัดจ้าง อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาตินายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี ได้เน้นนโยบาย 3 เปิดต่อที่ประชุม ได้แก่เปิดประตู / เปิดอุปสรรค / เปิดใจ เพื่อเป็นแนวทางผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2561 ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลสามารถบรรลุนโยบายเปิดประตู และเปิดใจ ได้สำเร็จ นับว่าปี 2561 จะเป็นปีแห่งการดำเนินนโยบายเปิดอุปสรรคหรือเปิดสิ่งกีดขวางให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
ที่มารูปภาพ: www.tholakhong.com

12/14/2017กลับหน้าหลัก