เกาะติดข่าว

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ยืนยันว่า รายรับของประชาชนลาวเพิ่มขึ้นเกินเป้าหมายที่วางไว้

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ยืนยันว่า มูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมในประเทศ (GDP) สามารถเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนได้เกินระดับที่คาดไว้ในแผนการปี 2557-2558 ที่ผ่านมา

นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้แถลงต่อที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 10 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาว่า การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ปี 2554-2558 ส่งผลให้เศรษฐกิจภายใน สปป. ลาว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.9 และ ช่วงปี 2557-2558 ยอดมูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ สปป. ลาว มีมูลค่ารวมมากกว่า 12,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ชึ่งสามารถเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวได้ที่ระดับ 1,970 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ชึ่งเกินระดับที่คาดการณ์ไว้ถึง 270 เหรียญสหรัฐต่อคน

นายทองสิง ทำมะวง ยังยืนยันด้วยว่า พัฒนาการของ สปป. ลาว ตลอด 40 ปี ที่ผ่านมา (2518-2558) มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน เห็นได้จากการมีเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคง ส่วนในภาคเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการค้า การลงทุนและการบริการ ชึ่งทำให้นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว มีความมั่นใจว่า พรรคและรัฐบาล สปป. ลาว จะสามารถนำพา สปป. ลาว ให้หลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี 2563 อย่างแน่นอน

นาง Sandra Nicoll ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียประจำ สปป .ลาว (ADB) กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาล สปป. ลาว เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนระหว่างปี 2550-2557 ที่ผ่านมานั้นได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ในทุกด้าน โดยโครงการในระยะที่ผ่านมาได้ใช้งบประมานมีมูลค่ารวม 19.06 ล้านเหรียญสหรัฐ ชึ่งทำให้ประชาชนลาวใน 18 เมืองของ 5 แขวงทางภาคเหนือได้แก่ แขวงบ่อแก้ว แขวงหัวพัน แขวงหลวงน้ำทา แขวงหลวงพระบาง และแขวงเชียงขวาง ได้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างสิ้นเชิง การส่งเสริมการผลิตสินค้ากสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ทำให้ประชาชนลาวในพื้นที่เป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1.8 ล้านกีบต่อคนในปี 2550 เป็น 8.3 ล้านกีบต่อคนในปี 2557

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานว่า การประเมินร่วมกันระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2554 ถึงเดือนกันยายน 2558 พบว่า รัฐบาล สปป. ลาว จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) 6 ด้านจากทั้งหมด 9 ด้าน ตามที่ได้ตกลงไว้กับสหประชาชาติ โดยทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การที่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยังมีส่วนสูงและน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน 2) การเข้าโรงเรียนและศึกษาต่อจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 3) อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ยังมีสูง 4) อัตราการตายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ยังมีสูง 5) การเพิ่มอัตราการขยายตัวของป่าไม้อยู่ในระดับต่ำ 6) การเก็บกู้ระเบิด (UXO) ยังเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัด

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ได้รายงานว่า การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษด้านสาธารณสุขใน สปป. ลาว ยังมีความท้าทายในหลายด้านโดยเฉพาะที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกับประเทศสมาชิกอาเชียนด้วยกัน


ที่มา : สำนักข่าว VOA วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
http://lao.voanews.com/content/lao-pm-insists-that-gdp-per-capita-income-of-people- exceed-targets/3171771.html

02/11/2016กลับหน้าหลัก