เกาะติดข่าว

นายกฯทองลุน สีสุลิด เข้าร่วมการประชุมนักธุรกิจลาว ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้มีการจัดการประชุม “กองประชุมนักธุรกิจลาว ครั้งที่ 10” ณ โรงแรมดอนจั่น พาเลซ โดยนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรัฐมนตรี รองรัฐมนตรี ตัวแทนจากภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและทบทวนความคืบหน้าในการแก้ปัญหาระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในระยะที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแผนงานของรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจของ สปป. ลาว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายทองลุน สีสุลิด กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจโลกในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน สปป. ลาว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนบางเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติเพื่อรับรองและแก้ไขรายละเอียดการคาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจปี 2560 และตัวเลขในแผนพัฒนา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์โลก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคและรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด อาทิ มาตรการประหยัด การผลักดันการจัดเก็บงบประมาณรายรับ การรับประกันการเบิกจ่ายเงินเดือน การคุ้มครองรายจ่าย รวมทั้งการคุ้มครองการลงทุนของรัฐ การต่อต้านการคอรัปชั่น การผลักดันการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ออกคำสั่งที่ 15 / นย ว่าด้วยข้อห้ามส่งออกไม้ไปต่างประเทศ การคุ้มครองรักษาป่าไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตให้แก่ผลิตภัณฑ์ไม้ อีกทั้งมาตรการติดตามเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมภาคธุรกิจและสร้างเงื่อนไขกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง นับเป็นนโยบายระดับชาติและเป็นประเด็นสำคัญในวาระการประชุมคณะบริหารศูนย์กลางพรรคครั้งล่าสุด เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2563 – 2573 โดยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เช่น การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการผลิตแบบยั่งยืน การพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้มีศักยภาพ ตลอดจนการส่งเสริมการให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ และการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารงาน สภาพเศรษฐกิจได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ และสามารถควบคุมระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ รวมทั้งสามารถควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ

อย่างไรก็ดี การพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อให้มีความรัดกุมและสามารถแก้ปัญหาบางกลไกที่ล่าช้า ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงกลไกการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย 3 เปิด คือ “เปิดประตู เปิดอุปสรรค เปิดใจ” ซึ่งมีผลต่อการคุ้มครองภาคธุรกิจ

เรื่อง : https://targetlaos.com/article/14274 ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2560  
ภาพ : https://www.facebook.com/ThonglounSISOULITH/photos/a.900915890019551.1073741829.900160450095095/1156898281087976/?type=3&theater


กลับหน้าหลัก