เกาะติดข่าว

ปี 2565 รัฐบาล สปป. ลาวตั้งเป้าหมายให้ GDP ขยายตัวร้อยละ 4.5

ในที่ประชุมรัฐบาลเปิดกว้าง ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ธ.ค. 2564 ได้เห็นชอบร่างดำรัสว่าด้วยการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนงบประมาณแห่งรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งรัฐบาล สปป. ลาว กำหนดเป้าหมายปีนี้ ให้ GDP ประเทศขยายตัว
ร้อยละ 4.5 คิดเป็นมูลค่า 192.14 ล้านล้านกีบ คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคน 2,503 ดอลลาร์สหรัฐ และ GNI ต่อคน 2,358 ดอลลาร์สหรัฐ 
ประกอบด้วย การขยายตัวของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3
คิดเป็นร้อยละ 34 ของ GDP ภาคการบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.5 คิดเป็นร้อยละ 38.9 ของ GDP และภาคภาษี-ศุลกากร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของ GDP

รัฐบาล สปป. ลาว ยังตั้งเป้ารับประกันเสถียรภาพทางด้านเงินตราแห่งชาติให้มีความมั่นคง อัตราเงินเฟ้อ อยู่ในระดับไม่เกิน
ร้อยละ 5 อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนในกรอบเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี รับประกันให้คลังสำรองเงินตราต่างประเทศ
สามารถครอบคลุมการนำเข้าอย่างน้อย 3 เดือน ควบคุมปริมาณเงิน M2 เพิ่มขึ้น ในระดับไม่เกินร้อยละ 22 ส่งเสริมให้ธนาคาร
พาณิชย์ระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้ยอดเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์บรรลุร้อยละ 70 ของ GDP ในปลายปี 2565
ส่งเสริมธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้โครงการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริม
การผลิตภายในและเพื่อการส่งออก เพื่อทำให้ยอดสินเชื่อของภาคธนาคารอยู่ในระดับร้อยละ 50 ของ GDP ในปลายปี 2565
และยกระดับคุณภาพสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และควบคุมอัตราส่วนหนี้ที่ไม่เกิดดอกออกผล NPL ให้อยู่ในระดับร้อยละ 3

นอกจากนี้ รัฐบาลยังตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้ให้ได้ 31.59 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 16.44 ของ GDP รายจ่ายในระดับ
34.69 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 18.05 ของ GDP และคาดการณ์การขาดดุลงบประมาณ 3.09 ล้านล้านกีบ คิดเป็นร้อยละ 1.61
ของ GDP และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2565 มติสภาแห่งชาติ 
ฉบับเลขที่ 41/สพช ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564 ว่าด้วยการรับรองรายงานรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติระยะ 9 เดือน คาดการณ์ทั้งปี 2564 และแนวโน้มแผนประจำปี 2565 และมติสภาแห่งชาติ ฉบับเลขที่ 42/สพช
ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564 ว่าด้วยการรับรองรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติงบประมาณแห่งรัฐ 10 เดือน
คาดการณ์ทั้งปี 2564 และแนวโน้มแผนงบประมาณแห่งรัฐปี 2565

ที่มา: นสพ. ประชาชน วันที่ 14 ม.ค. 2565
http://www.pasaxon.org.la/pdfs/400312-01-2022_compressed.pdf

01/21/2022กลับหน้าหลัก