เกาะติดข่าว

การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 ดร. ดาววง พอนแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมครั้งนี้ เพื่อสานต่อมติตกลง ของรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการคลัง โดยให้กระทรวงพลังงานและบ่อแร่
สปป. ลาว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลาง และท้องถิ่น ศึกษานโยบายและมาตรการลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้า
จากต่างประเทศ เพื่อลดการชำระเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ดร. ดาววงฯ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานฯ กล่าวว่า สปป. ลาวมีการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม อย่างรวดเร็ว โดยพลังงานไฟฟ้า
ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา และมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น การประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทาง
และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ มีความสำคัญ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ
มีความยั่งยืนตามแนวทางการผลิตพลังงานสะอาด โดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 11 ได้กำหนด
ให้การผลิตพลังงานไฟฟ้ามีความหลากหลาย และคุ้มค่า สร้างแหล่งผลิตพลังงานเพื่อส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ
ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง

นายจันโท มีลัดตะนะแพง หัวหน้าสถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สปป. ลาว มีนักธุรกิจทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน รัฐบาล ได้อนุมัติให้มีการศึกษา
ความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว 58 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 7,656 เมกกะวัตต์
โดยมี 8 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอีก 50 โครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ โดยกระทรวงพลังงานฯ
ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ออกเป็น 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ขนาดใหญ่ (2) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับการจำหน่าย (3) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายใน
ประเทศ และ (4) การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการพัฒนาชนบทและการเกษตร

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 27 ม.ค. 2565 https://laoedaily.com.la/2022/01/27/111420/

ข้อมูลเพิ่มเติม
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับนายจันโท มีลัดตะนะแพง หัวหน้าสถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 8 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 56 เมกกะวัตต์ ดังนี้

1. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท EDL Gen Solar จำกัด จำนวน 5 โครงการ มีกำลังการผลิต ติดตั้ง 32 เมกกะวัตต์
ได้แก่ โครงการที่บ้านแจ้งสะหว่าง เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ มีกำลังการผลิต ติดตั้ง 4.8 เมกกะวัตต์ โครงการ
ที่บ้านน้ำหุม เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกกะวัตต์ โครงการที่บ้านนาหอย เมืองสังทอง
นครหลวงเวียงจันทน์ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 2 เมกกะวัตต์ โครงการที่บ้านตาดมูน เมืองสีโคตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์
มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5.2 เมกกะวัตต์ และโครงการ ที่บ้านโพนขามเมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์ มีกำลังการผลิต
ติดตั้ง 15 เมกกะวัตต์
 
2. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำของบริษัท TPG ลาว จำกัด มีกำลังการผลิตติดตั้ง 14 เมกกะวัตต์
 
3. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท พัฒนาลาว กรีนเอเนอร์จี่ จำกัด จำนวน 2 โครงการ มีกำลัง การผลิตติดตั้ง
10 เมกกะวัตต์ ได้แก่ โครงการอุ่นหนามคอง 1 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกกะวัตต์ และโครงการ อุ่นหนามคอง 3
มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตจะส่งขายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อใช้ภายในประเทศ

02/02/2022กลับหน้าหลัก