เกาะติดข่าว

ขั้นตอนการขออนุญาตและการออกใบทะเบียนสัมปทานแร่ธาตุ (กิจการค้นหา - สํารวจ)

เมื่อบริษัทได้รับสิทธิสัมปทานค้นหาและสำรวจแร่จากรัฐบาลแล้ว จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประกอบด้วยแผนการค้นหาทั่วไปและแผนการสำรวจพื้นที่ ทั้งนี้แผนการค้นหาและสำรวจแร่ในแต่ละช่วง จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาวก่อนจึงจะเริ่มดำเนินงานได้ แผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะการค้นหาทั่วไป

 • ศึกษาเอกสารข้อมูล
 • ดำเนินงานภาคสนามเกี่ยวกับสภาพธรณีวิทยา
 • สรุปและประเมินลักษณะของแร่
 • กําหนดเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อทำการสำรวจ

2. ระยะการสำรวจ

 • ศึกษาโครงสร้างทางด้านธรณีวิทยาและแหล่งแร่ในเขตพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วยงานด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ การเจาะสำรวจ การเจาะอุโมงค์ การขุดคลองเพื่อเก็บตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ วิจัย และอื่นๆ
 • สำรวจปริมาณและคุณภาพของแร่
 • ประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจ
 • เทคนิคเบื้องต้นและเงื่อนไขทางด้านเทคนิคในการค้นหา

3. ระยะจัดทำแผนงานเศรษฐกิจ – เทคนิค

 • มีอายุงาน 1 ปี และ สามารถต่อได้ 1 ครั้งไม่เกิน 1 ปี ตามการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว

 • ในขั้นตอนนี้จะเน้นเกี่ยวกับการคํานวณปริมาณแร่ที่จะนำมาใช้ในแผนงานให้มีความชัดเจนใกล้เคียงกับมาตรฐานการจัดแบ่งขั้นปริมาณแร่ที่สากลยอมรับ
 • การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนค้นหา การแปรรูป การผลิต และการจําหน่าย
 • การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ

หมายเหตุ ระยะเวลาของการดำเนินงานทั้ง 3 ระยะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาสัญญา สำหรับการวางเงินค้ำประกันของแร่ที่เป็นอโลหะ แร่ที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิง และแร่ที่เป็นของเหลว จะมีระเบียบเฉพาะในการกำหนดพื้นที่และจำนวนเงินค้ำประกัน


เอกสารประกอบในการยื่นคําร้อง

 1. แบบฟอร์มคำร้อง
 2. บทสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ลงชื่อโดยประธานหรือผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
 3. ประวัติบริษัท ใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนธุรกิจของบริษัท
 4. สัญญาร่วมธุรกิจ (ในกรณีที่มีสองบริษัทขึ้นไป)
 5. ใบมอบอำนาจผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนบริษัท ในกรณีที่บุคคลดั่งกล่าวไม่ได้อยู่ในตําแหน่งสูงสุดของบริษัท
 6. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งของโครงการ (พิกัดและขอบเขตของพื้นที่สัมปทาน)
 7. เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านเทคนิคโครงการ
 8. เอกสารเกี่ยวกับการลงเก็บข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ
 9. จดหมายสนับสนุนของสถาบันการเงินหรือธนาคาร (ถ้ามี)
 10. เอกสารเกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี)
 11. ยื่นคำร้องจำนวน 6 ชุด โดยผู้ลงทุนจะต้องเก็บสำเนาคำร้องขอสัมปทานไว้ 1 ฉบับเพื่อเป็นหลักฐาน

ที่มา หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า
ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน 2559

06/06/2016กลับหน้าหลัก