เกาะติดข่าว

สรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกและแผนการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2563 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกและ แผนการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง
ของปี 2563 โดยมีนายจันทะบูน สุกอาลุน ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นประธาน และมี ดร. คำมะนี อินทิลาด
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว และคณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้าลาวเข้าร่วม

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุมระบบ การจำหน่ายไฟฟ้า
ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยในช่วงดังกล่าวสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 5,201 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (ร้อยละ 90.23 ของแผน)
และมูลค่า 367.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 89.32 ของมูลค่าที่ตั้งไว้) โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
แบ่งออกเป็นการจ่ายไฟฟ้าภายในประเทศร้อยละ 81.8 และการจ่ายไฟฟ้าให้ต่างประเทศร้อยละ 18.2 การสูญเสียพลังงานในการจ่าย
ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.38 ลดลงจากปลายปี 2562 ร้อยละ 1.39 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสามารถขยายโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่พื้นที่ชนบท
ทั่วประเทศ โดย 1,173,329 ครอบครัวมีไฟฟ้าใช้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 93.74 ของครอบครัวทั้งหมด

รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสามารถผลิตและรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
5,638 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (ร้อยละ 91.11 ของแผน) รวมมูลค่า 326.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 96.46 ของมูลค่าที่ตั้งไว้)
โดยราคารับซื้อพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 0.05 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกันได้ควบคุมและบำรุงรักษาระบบสายส่ง อุปกรณ์ และ
สถานีไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ ควบคุมการซื้อขายพลังงานของลูกค้ารายใหญ่ ติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุม
ระบบไฟฟ้าแห่งชาติระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จ ปัจจุบัน สปป. ลาวมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง 68 แห่ง ระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูงมีความยาว
รวม 9,340 วงจร-กิโลเมตร ระบบส่งไฟฟ้าแรงดันปานกลางขนาด 22 กิโลโวลต์ มีความยาวรวม 33,757 วงจร-กิโลเมตร และ
ระบบส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 0.4 กิโลโวลต์ มีความยาวรวม 20,158 วงจร-กิโลเมตร ขณะนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง 19 โครงการ ประกอบด้วยขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ 8 โครงการ ขนาดสายส่งไฟฟ้า
แรงสูง 230 กิโลโวลต์ 6 โครงการ และขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ 5 โครงการ นอกจากนี้ มีโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า
3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำหินบูน เขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม 1 (ส่วนขยายเครื่องจักรหมายเลข 6) และเขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม 4 
รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด 310 เมกกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม 3 ร่วมกับภาคเอกชน

สำหรับแผนการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2563 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะเน้นการพิจารณาราคาค่าไฟฟ้าร่วมกับกระทรวงพลังงาน
และบ่อแร่ สปป. ลาว แก้ไขสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวให้คล่องตัวตามคำแนะนำของรัฐบาล และลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการบริการติดตั้งไฟฟ้าให้เหมาะสม

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. ลาวพัฒนา วันที่ 9 ก.ค. 2563
https://www.laophattananews.com/archives/80949 
และ นสพ. Vientiane Times วันที่ 9 ก.ค. 2563

07/17/2020กลับหน้าหลัก