เกาะติดข่าว

การหารือการขุดค้นแร่เหล็กแบบทดลองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 ดร. บุนเหลือ สินไซวอระวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับ
การขุดค้นแร่เหล็กแบบทดลอง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับงานขุนค้นแร่เหล็กแบบทดลอง
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กลไกการปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงาน และแผนการส่งออกประจำปีของแต่ละบริษัท เพื่อภาครัฐ
สามารถใช้ประกอบการคาดการณ์รายรับจากการขุดค้นแร่เหล็กในระยะทดลอง

ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการ ขุดค้นและการเตรียมการเพื่อเริ่มปฏิบัติงานจริงแก่บริษัท
ที่ได้รับอนุญาตให้ขุดค้นแร่เหล็กในระยะทดลอง 14 บริษัท รวม 15 โครงการ ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมให้รัฐล่วงหน้าและลงนาม
สัญญาขุดค้นเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้ลงนามสัญญาทดลองขุดค้นแร่เหล็กและสัญญาชำระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
ให้รัฐกับกระทรวงการเงิน สปป. ลาวแล้ว 9 แห่ง ดร. บุนเหลือฯ ขอให้บริษัทที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับแผนขุดค้นแร่เหล็กและแผนการส่งออกของแต่ละบริษัท ซึ่งบางแห่ง
ได้เริ่มการขุดค้นแล้ว จึงขอให้จัดทำแผนการขุดค้นโดยละเอียดแล้วยื่นต่อกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว เพื่อส่งต่อ
ให้กระทรวงการเงิน สปป. ลาวติดตามและคำนวณค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องชำระตามแผนการส่งออกในแต่ละครั้ง พร้อมกันนี้
ได้เร่งรัดให้แต่ละบริษัทดำเนินการขุดค้น จำหน่าย และส่งออกแร่เหล็กตามแผน ของตน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายรับ
ให้กับบริษัทและภาครัฐ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ ตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ - การคลัง

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการเงิน สปป. ลาว วันที่ 10 ก.ย. 2564
https://www.mof.gov.la/index.php/2021/09/10/kasuangkarnngern/
และ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 14 ก.ย. 2564

09/23/2021กลับหน้าหลัก