เกาะติดข่าว

ADB คาดเศรษฐกิจลาวจะฟื้นตัวช้าลง

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้เผยแพร่รายงานคาดการณ์การพัฒนาเอเชีย ประจำปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)
ซึ่งคาดการณ์เศรษฐกิจ สปป. ลาวในปี 2564 ว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.3 ลดจาก ที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือน เม.ย. 2564 ที่ร้อยละ 4
อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะช่วยกระตุ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศในปี 2565

นาง Sonomi Tanaka ผู้อํานวยการสํานักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจํา สปป. ลาว กล่าวว่า นโยบายจัดการ
กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลให้การผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลง และส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเติบโต
ของภาคการค้าปลีก การขนส่ง และการบริการการท่องเที่ยว กิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่ลดลงได้ทำให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
ในขณะที่รายได้ครัวเรือนลดลง โดยเฉพาะกลุ่มสตรี และผู้ด้อยการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ
และครัวเรือนปรับตัวให้เข้ากับการดำรงชีวิต แบบปกติใหม่

นอกจากนี้ อุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลงได้ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ในระดับร้อยละ 3.1
เงินกีบอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนทางการกับ ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราของเงินกีบ
กับดอลลาร์สหรัฐมีส่วนต่างกว่าร้อยละ 20 เมื่อเดือน ก.ค. 2564 ซึ่งสะท้อน ให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนเงินสกุลต่างประเทศ
ภายหลังจากการชำระหนี้สาธารณะกับต่างประเทศเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการจัดเก็บรายรับยังไม่กลับสู่ภาวะปกติก่อนเกิด
การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทำให้การคลังภาครัฐ ยังมีข้อจำกัด

รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุเพิ่มเติมว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะได้รับอานิสงค์จากการออกใบอนุญาต
ดำเนินกิจการเหมืองแร่และรายได้จากการส่งออกไฟฟ้า รวมทั้งการเปิดให้บริการของรถไฟลาว – จีน และจากการเก็บเกี่ยวข้าว
และพืชผักต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ การใช้มาตรการใหม่ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19
และความคืบหน้าของการฉีดวัคซีน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว อย่างไรก็ตาม มาตรการการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการคุ้มครองเศรษฐกิจมหภาคและการสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ของประเทศและครัวเรือน

ที่มา: เว็บไซต์ ADB วันที่ 22 ก.ย. 2564
https://www.adb.org/news/covid-19-delays-economic-recovery-adb-lao-pdr

09/30/2021กลับหน้าหลัก