เกาะติดข่าว

สถานะร้านแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ห้องการธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกแจ้งการเลขที่ 175/หก. เกี่ยวกับร้านแลกเปลี่ยนเงินตัวแทน
ของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว โดยการร่วมมือดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามแจ้งการ
ของธนาคารแห่ง สปป. ลาว เลขที่ 111/หก. ลงวันที่ 12 ส.ค. 2564 เกี่ยวกับการกำหนดให้ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นทะเบียน
เป็นร้านตัวแทนของธนาคารพาณิชย์เพื่อให้การดำเนินงานของร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ๆ อยู่ภายใต้การดูแลของระบบธนาคาร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศ
และทำให้การซื้อขายเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารมากขึ้น

ปัจจุบันมีร้านแลกเปลี่ยนเงินตราที่ลงทะเบียนเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 419 ร้าน แบ่งเป็น
นครหลวงเวียงจันทน์ 199 ร้าน สะหวันนะเขต 50 ร้าน จำปาสัก 26 ร้าน หลวงพระบาง 22 ร้าน บ่อแก้ว 20 ร้าน บอลิคำไซ 18 ร้าน
เชียงขวาง 15 ร้าน อุดมไซ 14 ร้าน คำม่วน 13 ร้าน เวียงจันทน์ 9 ร้าน ไซยะบูลี 9 ร้าน หลวงน้ำทา 6 ร้าน สาละวัน 6 ร้าน
พงสาลี 5 ร้าน หัวพัน 4 ร้าน เซกอง 2 ร้าน และอัดตะปือ 1 ร้าน (ไซสมบูนยังไม่มีร้านลงทะเบียน) โดยส่วนใหญ่ลงทะเบียน
เป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร BCEL 86 ร้าน ธนาคารพัฒนาลาว 124 ร้าน ธนาคารร่วมธุรกิจ
ลาว - เวียด 89 ร้าน ธนาคารเวียดตินลาว 85 ร้าน ธนาคารมารุฮานเจแปน ลาว 11 ร้าน ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม 9 ร้าน
 ธนาคารเอสที 9 ร้าน ธนาคารร่วมพัฒนา 4 ร้าน และธนาคารบีไอชีลาว 2 ร้าน

ในกรณีพบเห็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราที่เป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ให้บริการ
ให้รายงานไปที่กรมนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว หรือกรมตำรวจเศรษฐกิจ กระทรวงป้องกันความสงบ
สปป. ลาว นอกจากนี้ กรมนโยบายการเงินยังเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารร่วมธุรกิจ ธนาคารเอกชน
สาขาของธนาคารต่างประเทศใน สปป. ลาวร่วมมือกับร้านแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้อยู่ภายใต้
การคุ้มครองของธนาคารพาณิชย์ และร้านแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้เร่งดำเนินการขออนุญาต
ให้ถูกต้องกฎหมายและเป็นไปตามกลไกของระบบธนาคาร ทั้งนี้ ปัจจุบัน สปป. ลาวมีธนาคารพาณิชย์
ทั้งหมด 21 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 20 ก.ย. 2564

09/30/2021กลับหน้าหลัก