เกาะติดข่าว

การประชุมทาบทามเปิดกว้าง (ร่าง) แผนพัฒนา MSMEs ปี 2564-2568

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 นายบุนเถิง ดวงสะหวัน รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม
ทาบทามเปิดกว้าง (ร่าง) แผนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ปี 2564-2568 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในร่างแผนพัฒนาฯ หลังจากนั้น คณะผู้จัดทำจะปรับปรุงเนื้อหาร่างดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนจะนำ
เสนอรัฐบาลพิจารณาเพื่อให้การรับรองต่อไป โดยมีผู้แทนจากธนาคาร แห่ง สปป. ลาว สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว
และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายบุนเถิงฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สปป. ลาวมีจำนวน MSMEs คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของจำนวนวิสาหกิจ ทั่วประเทศ โดยสามารถ
สร้างงานมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด โดยมีวิสาหกิจรายย่อยที่มีแรงงานน้อยกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2
ดังนั้น รัฐบาล สปป. ลาวจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริม MSMEs และมอบหมายให้กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงอุตสาหกรรมฯ สร้างแผนพัฒนาดังกล่าว ฉบับที่ 4 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนา MSMEs ให้เข้มแข็ง เพื่อฟื้นฟูจากผลกระทบ
ของโรคโควิด-19 ให้สามารถปรับตัว และเชื่อมโยงเข้าในห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคและสากล นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ผู้แทน
ภาคส่วนอื่น ๆ ประกอบข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีเนื้อหาสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

นายคำพัด บูลม ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแผนพัฒนาฯ กล่าวรายงานว่า แผนดังกล่าวประกอบด้วย นโยบายสำคัญ 7 ข้อ ได้แก่
(1) นโยบายพัฒนาผู้ประกอบกิจการ (2) นโยบายส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (3) นโยบายส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (4) นโยบายส่งเสริมการเข้าถึงการบริการให้คำปรึกษา พัฒนาธุรกิจ (5) นโยบายส่งเสริมการเข้าถึง
และขยายตลาด (6) นโยบายสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การก่อตั้งและดำเนิน ธุรกิจ และ(7) นโยบายภาษี ศุลกากร
และด้านการเงิน รวมทั้งมาตรการ 59 ข้อและ ตัวชี้วัด19 ตัว นอกจากนี้ แผนพัฒนาดังกล่าว ยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการ
เพื่อส่งเสริม MSMEs ให้ทันกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจ ในประเทศและภูมิภาค อาทิ การส่งเสริม Startup เทคโนโลยีด้านการเงิน
Fintech ธุรกิจ Inclusive Business ธุรกิจสีเขียว และการปรับปรุงการริเริ่มธุรกิจอีกด้วย

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 29 ธ.ค. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/12/29/110095/

01/12/2022กลับหน้าหลัก