เกาะติดข่าว

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ สปป. ลาว

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ผลักดันการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุแผนงบประมาณของรัฐบาล สปป. ลาว
ระยะเวลา 5 ปี (2564-2568) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติตามวาระแห่งชาติว่าด้วย
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการคลัง โดยมีผลบังคับใช้จนถึงปี 2565 ซึ่งให้ความสำคัญลำดับต้นในการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยง สปป. ลาว กับประเทศอื่น ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการทำให้
สปป. ลาว เป็นประเทศที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ปี 2564 - 2568 กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน
เพื่อเร่งก่อสร้าง 2 โครงการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ BRI และสนับสนุนเป้าหมายของ สปป. ลาว ในการเปลี่ยนประเทศ
จากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศเชื่อมโยงทางบก อาทิ โครงการก่อสร้างทางด่วน บ่อเต็น-ห้วยทราย
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากเมืองบ่อเต็น ชายแดนลาว-จีนในแขวงหลวงน้ำทา ถึงชายแดนลาว-ไทย ในเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
และโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-ปากเซ ซึ่งเริ่มดำเนินการหลังจากศึกษาความเป็นไปได้แล้ว โดยถนนเส้นนี้
จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนและขนานไปกับถนนหมายเลข 13 ใต้

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 5 ม.ค. 2565

01/14/2022กลับหน้าหลัก