เกาะติดข่าว

การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2565 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเนื่องในโอกาสการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของ สปป. ลาว ครบรอบ 9 ปี ในหัวข้อ
ความสำคัญของข้อริเริ่มเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อการพัฒนาในกรอบองค์การการค้าโลกต่อ
การฟื้นเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 โดยมี ผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการเจรจาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกของกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ในกรอบองค์การการค้าโลกต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 โดยผลการประชุม ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับเตรียม
การเจรจาข้อริเริ่มดังกล่าว และการกำหนดนโยบายการค้า เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับสากลในอนาคต

ระยะเวลา 9 ปีของการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก สปป. ลาวมีผลสำเร็จในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการเจรจา
ข้อริเริ่มต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงนิติกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง โปร่งใส และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายการค้าและการลงทุนของ สปป. ลาว นอกจากนี้สถิติของรายงานผลการศึกษา
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับสากลในปี 2561 แสดงให้เห็นว่า การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับสากลมีส่วนดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับ ช่วงก่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก การค้าและการบริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.39 อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89 และรายรับครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.23 นอกจากนี้ เมื่อเดือน
พ.ย. 2564 สปป. ลาวได้เข้า ร่วมการเป็นภาคีของสัญญาว่าด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (Information Technology Agreement)
ในกรอบองค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการค้า การสร้างความเชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคี การดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป. ลาวในด้าน ICT

นอกจากนี้ สปป. ลาวยังได้เข้าร่วมการสนับสนุนข้อริเริ่มใหม่ในกรอบองค์การการค้าโลกคือ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวย
ความสะดวกทางด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และอื่น ๆ โดยความสำคัญ
ของข้อริเริ่มเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนเพื่อการพัฒนา ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 จะส่งผลให้
ระบบการลงทุนของ สปป. ลาว มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการคุ้มครอง
ระเบียบทางการค้าและการลงทุน ทำให้การลงทุนมีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคง
ในการดึงดูดการลงทุน พร้อมทั้ง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนอีกด้วย

ที่มา: นสพ. เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 4 ก.พ. 2565

03/11/2022กลับหน้าหลัก