เกาะติดข่าว

สินค้าเกษตร สินค้าส่งออกหลักของ สปป. ลาว

ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ที่ผ่านมา สปป. ลาว ขาดดุลการค้ากับต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน
หากพิจารณาจากตัวเลขข้อมูล 3 เดือนล่าสุดพบว่า ในเดือน ส.ค. 2565 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็นการส่งออก 427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้า 593 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลการค้า 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในเดือน ก.ย. 2565 มีมูลค่าการค้าประมาณ 1,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออก 456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้า
689 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลการค้า 233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในเดือน ต.ค. 2565 มีมูลค่าการค้าประมาณ 1,074 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออก 422 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า 652 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุล การค้า 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของสำคัญของ สปป.ลาว คือ แร่ธาตุ และสินค้าเกษตร อาทิ ทองคำผสมและทองคำแท่ง แร่ทอง แร่เหล็ก ยางพารา
กล้วย ปุ๋ยน้ำตาล โคและกระบือ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า โดยประเทศเป้าหมายของสินค้าส่งออกของ สปป. ลาว ได้แก่ จีน เวียดนาม
ไทย ออสเตรเลีย ฮ่องกง ฯลฯ

สปป.ลาว ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าสูงและมีความหลากหลาย สินค้าส่งออกในปัจจุบันที่สร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ แร่ธาตุ และการเกษตรขั้นต้น และยังไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าประเภทเดียวกัน
ในต่างประเทศได้ ในขณะที่สินค้าที่ สปป.ลาว นำเข้าจากต่างประเทศเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค น้ำมัน เครื่องจักร ซึ่งมีมูลค่าสูง
ส่งผลให้ขาดดุลการค้า

ในปี 2564 รัฐบาลลาวได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมภาคธุรกิจและเกษตรกรมากขึ้น เน้นการผลิตเพื่อจำหน่าย ในเชิงพาณิชย์
โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผลต่าง ๆ เพิ่มจากระดับการบริโภคในครัวเรือน สู่การจัดจำหน่ายในตลาดภายใน
ประเทศและโรงงานแปรรูปได้มากขึ้น และสนับสนุนนโยบายการเพาะพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก ตลอดจน ส่งเสริมตลาด
ให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณการนำเข้าสินค้า ทั้งยังกำหนดการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรบางชนิด อาทิ กะหล่ำปลี
กระเทียม ต้นหอม พริก เนื้อวัว หมู แพะ รวมทั้งปลาน้ำจืดทุกชนิด พร้อมนโยบายส่งเสริมให้การผลิตสินค้าเกษตรเหล่านี้เพียงพอ
ต่อการบริโภคในประเทศ และทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลลาวหวังว่าทางรถไฟจีน-ลาวจะช่วยเร่งการส่งออก
สินค้าเกษตร ในปี 2565 ซึ่งจะอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างลาวและจีนมากยิ่งขึ้น

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 สินค้าเกษตรถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่สร้างรายได้จาการส่งออกของ สปป. ลาว คิดเป็นร้อยละ 20
ของจำนวนสินค้าส่งออกทั้งหมด และยังติดอันดับต้น ๆ ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดเมื่อเทียบกับการส่งออกสินค้าประเภทไฟฟ้า
และทองคำ โดยสินค้าการเกษตร 3 รายการที่ส่งออกมากที่สุด ประกอบด้วย มันสำปะหลัง กล้วย และยางพารา ซึ่งมันสำปะหลัง
ถือว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สูงที่สุดในหมวดสินค้าเกษตร มีมูลค่าการส่งออกจำนวน 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตสูงขึ้นอีก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีมูลค่าส่งออก 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ ในปี 2564 การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว มีมูลค่าประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออกประมาณ
7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ สปป. ลาว ได้ดุลการค้าประมาณ
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการส่งออกสินค้าเกษตร 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ กล้วย ยางพารา
มันสำปะหลัง อ้อย และแตงโม อย่างไรก็ดี สปป. ลาว มีโอกาสมหาศาลในการเพิ่มผลผลิตพืชผลเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากขณะนี้ทางรถไฟลาว-จีน สามารถขนส่งสินค้าที่เน่าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการส่งออกที่เติบโตจะทำให้ สปป. ลาว ได้รับเงินตราต่างประเทศมากขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างเสถียรภาพ
ของค่าเงินกีบอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง 

12/28/2022กลับหน้าหลัก