กฎระเบียบที่ควรรู้

วาระของผู้อำนวยการ

จากบทความตอนที่แล้วซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการบริษัทนั้น จะเห็นได้ว่านอกจากหน้า ที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของการเป็นผู้อำนวยการ โดยเฉพาะผู้อำนวย การใหญ่นั้นก็คือการเข้าลงนามในธุรกรรมสัญญาต่างๆรวมถึงกระทำการแทนในนามของบริษัทอันเกี่ยวข้องกับ การดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่าง มาก บทความนี้จึงขอมุ่งประเด็นไปที่การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนผู้ ประสงค์จะจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว พิจารณา

การคัดสรร และแต่งตั้งผู้อำนวยการบริษัทนั้น จะเริ่มนับตั้งแต่ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท กล่าวคือ คณะผู้จัด ตั้งบริษัทจะทำการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัท ตามแต่จำนวนที่มีการระบุในหนังสือจัด ตั้งบริษัทนั้นๆ โดยผู้อำนวยการที่แต่งตั้งโดยคณะผู้จัดตั้งบริษัทนั้นจะถือเป็นผู้อำนวยการชุดแรกที่ทำหน้าที่บริหาร จัดการกิจการของบริษัท และต่อมาเมื่อการจัดตั้งบริษัทเสร็จสมบูรณ์ การคัดสรรและแต่งตั้งผู้อำนวยการของบริษัท นั้นจะดำเนินการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในการแต่งตั้งบุคคลผู้จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับของ บริษัทซึ่งหากมิได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทอาจเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหรือไม่ก็ได้ อีกทั้งเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการบริษัทแล้ว ผู้อำนวยการจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี เว้นเสียแต่จะทำการลาออกจากตำแหน่ง หรือถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหมดวาระดังกล่าว นอกจากกรณีลาออกจากตำแหน่งโดยตัวผู้อำนวยการเอง และการถอดถอนโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น การพ้น จากตำแหน่งผู้อำนวยการตามกฎหมายแห่ง สปป. ลาว อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้อำนวยการขาดคุณสมบัติในการ เป็นผู้อำนวยการตามที่กฎหมาย สปป. ลาว กำหนด กล่าวคือ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือขาดความสามารถในการ กระทำการตามกฎหมาย

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นนับเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทต่อการแต่งตั้ง และถอดถอน ผู้อำนวยการบริษัทอย่างมาก เช่นนี้แล้วการจะคัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลใดเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัท จึงควรพิจารณาอย่างรอบครอบ โดยคำนึงว่าหากภายหลังบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการบกพร่อง การถอด ถอดบุคคลนั้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทจะกระทำได้ต่อเมื่อมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มิเช่นนั้นอาจต้องรอให้ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระแล้วจึงจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งแทนได้กลับหน้าหลัก