กฎระเบียบที่ควรรู้

ใบทะเบียนสัมปทาน

สำหรับนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการลงทุนใน สปป. ลาว ในประเภทกิจการสัมปทานที่รัฐบาลแห่ง สปป. ลาว กำหนด เช่น กิจการเกี่ยวกับการขุดและสำรวจแร่ธาตุ กิจการการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน กิจการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ กิจการสายการบิน เป็นต้นนั้น ท่านสามารถยื่นคำร้อง เสนอการลงทุนในกิจการสัมปทานดังกล่าวต่อศูนย์การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ กระทรวงแผนการและการลงทุนได้ ซึ่งหากโครงการการลงทุนในกิจการของท่านผ่านการคัดเลือกและพิจารณา ของ สปป. ลาว แล้วท่านก็จะได้รับ ‘ใบทะเบียนสัมปทาน’ อันเป็นเอกสารราชการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจใน กิจการของท่านใน สปป. ลาว ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้สัมปทานซึ่งเราจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดของใบทะเบียน สัมปทานกันต่อไปในบทความนี้

ใบทะเบียนสัมปทาน หมายถึง เอกสารที่รับรองว่านักลงทุนนั้นได้รับสิทธิสัมปทานและสามารถดำเนิน ธุรกิจใน สปป. ลาว ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ได้ตลอดอายุการลงทุนในกิจการสัมปทานที่ได้รับนั้นซึ่งตามกฎหมายของ สปป. ลาวอายุการลงทุนนั้นจะไม่เกิน 99 ปี แต่ผู้ลงทุนอาจขอต่ออายุสัมปทานดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ สปป. ลาว กำหนด ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทุนได้รับใบ ทะเบียนสัมปทานแล้ว ผู้ลงทุนก็สามารถดำเนินธุรกิจที่ได้รับสัมปทานนั้นได้ในทันที นอกจากนี้ ใบทะเบียน สัมปทานยังมีความสำคัญอื่นอีกด้วย กล่าวคือ ใบทะเบียนสัมปทานนั้นจะรวมเอาทะเบียนวิสาหกิจ การอนุญาต ลงทุนนโยบาย ส่งเสริม และทะเบียนอากร เอาไว้ในใบทะเบียนสัมปทานนี้ด้วยดังนั้น หากจะกล่าวโดยง่าย ใบทะเบียนสัมปทานก็ เปรียบเสมือนกับใบทะเบียนวิสาหกิจสำหรับกิจการทั่วไปดังที่กล่าวไปในบทความก่อน หน้าโดยต่างกันเพียงว่าใบ ทะเบียนสัมปทานนั้นใช้สำหรับกิจการสัมปทานเท่านั้น

อย่างไรก็ดี สำหรับการประกอบกิจการสัมปทานนั้นจะมีความแตกต่างจากการประกอบธุรกิจในกิจการ ทั่วไป เนื่องจาก ผู้ลงทุนอาจถูกเพิกถอนใบทะเบียนสัมปทานได้ โดยในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่เริ่มดำเนินกิจการของตน ภายในเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับใบทะเบียนสัมปทาน กระทรวงแผนการและการลงทุนจะมีการแจ้งเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร และใน60 วันหลังจากได้รับหนังสือเตือนนั้น หากผู้ลงทุนยังไม่สามารถเริ่มดำเนินกิจการได้อีก ผู้ลงทุนก็จะถูกเพิกถอนใบทะเบียนสัมปทานอันเป็นผลให้ท่านไม่สามารถดำเนินธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้อีกต่อไป

ดังนั้น สำหรับนักลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนใน สปป. ลาว ในประเภทกิจการสัมปทาน ท่านจึงต้องมีความ พร้อมในการเริ่มประกอบกิจการได้ในทันทีที่ท่านได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงิน การจัดการ หรือการ ดำเนินการก่อสร้างต่างๆ เพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจว่าใบทะเบียนสัมปทานของท่านจะไม่ถูกเพิกถอนในภายหลังด้วยกลับหน้าหลัก