กฎระเบียบที่ควรรู้

ใบทะเบียนวิสาหกิจ

อย่างที่กล่าวไปแล้วในบทความ “หน่วยงานด้านการลงทุนใน สปป. ลาว” ว่าสำหรับ นักธุรกิจต่างชาติที่ ต้องการลงทุนใน สปป. ลาว ในประเภทกิจการทั่วไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กิจการที่ไม่ใช่กิจการสัมปทานนั้น ท่านสามารถยื่นคำร้องขออนุญาตลงทุนต่อศูนย์การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกในการออกใบทะเบียนวิสาหกิจ ให้แก่กิจการของท่านโดยที่มูลค่าของการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาตินั้นจะต้องไม่น้อยกว่า 1 พันล้านกีบ (ประมาณ 4 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ใบทะเบียนวิสาหกิจที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเอกสารราชการ ที่สำคัญของวิสาหกิจทุกประเภทที่จัดตั้งขึ้นใน สปป. ลาวซึ่งเจ้าของวิสาหกิจนั้นต้องมีไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจ และลงทุนใน สปป. ลาว ซึ่งใบทะเบียนวิสาหกิจคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนั้น เราจะได้กล่าวถึงกันต่อไป ในบทความนี้

ใบทะเบียนวิสาหกิจ หมายถึง เอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนที่รับรองว่าผู้ลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายของ สปป. ลาว และสามารถประกอบกิจการต่างๆ ได้ตลอดอายุของการลงทุนในกิจการนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อขอรับใบทะเบียนวิสาหกิจนี้ก่อนการเริ่มประกอบกิจการใดๆ ใน สปป. ลาว ก่อนเสมอ เพื่อที่ท่านจะสามารถประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ได้อย่างถูกกฎหมายนั่นเอง ซึ่งตาม กฎหมายของ สปป. ลาว นั้นเมื่อผู้ลงทุนได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ในทันที

นอกจากใบทะเบียนวิสาหกิจจะมีความสำคัญคือเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ลงทุนนั้นได้เข้ามาประกอบธุรกิจใน สปป. ลาวโดยเข้าตามตรอกออกตามประตูแล้ว ใบทะเบียนวิสาหกิจยังมีความสำคัญอื่นๆ อีก กล่าวคือ ในปัจจุบัน ใบทะเบียนวิสาหกิจของ สปป. ลาว เพียงใบเดียวนั้นจะรวมเอาใบอนุญาตลงทุน นโยบายส่งเสริม และใบทะเบียน อากรเข้าไว้ด้วยกัน การที่ใบทะเบียนวิสาหกิจใบเดียวรวมการอนุญาตหลายๆ อย่างเอาไว้นั้น จึงหมายความว่า เมื่อ ท่านได้รับใบทะเบียนวิสาหกิจแล้ว ก็เท่ากับว่าท่านได้รับอนุญาตให้ลงทุนใน สปป. ลาว รวมทั้งได้รับการส่งเสริม การลงทุนตามกฎหมายของ สปป. ลาว ในกรณีที่กิจการของท่านเป็นกิจการที่รัฐบาลแห่ง สปป. ลาวให้การส่งเสริม ดังที่ได้บรรยายไว้ในบทความก่อนๆ ด้วยเช่นกันกลับหน้าหลัก