กฎระเบียบที่ควรรู้

แรงงานชาวต่างชาติ

ในการลงทุนนั้น นักลงทุนหลายท่านมักประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรและแรงงานที่เหมาะสมกับ ตำแหน่ง และประเภทงานในกิจการของตน จนหลายครั้ง นายจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานที่มิใช่คนลาวเพื่อมา ชดเชยการขาดแคลนดังกล่าว คำถามที่เกิดขึ้นคือ นายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการของตน ใน สปป. ลาว ได้หรือไม่ และหากสามารถทำได้ นายจ้างจะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

โดยหลักเบื้องต้นแล้ว นายจ้างจะต้องให้ความสำคัญกับการจ้างคนลาวก่อนเป็นอันดับแรก การจ้างแรงงาน ต่างชาตินั้น จะสามารถทำได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดยนายจ้างที่ต้องการว่าจ้างแรงงานต่างชาติจะสามารถ ดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการ และจะต้องได้รับอนุญาตจากหลายหน่วยงานด้วยกัน อาทิ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หากนายจ้างฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจะ ต้องถูกลงโทษสถานหนักหรือเบาตามแต่กรณี ซึ่งรวมถึงถูกสั่งหยุดกิจการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ดำเนินธุรกิจ

ในส่วนของแรงงานต่างชาติที่จะนำเข้ามาทำงานใน สปป. ลาว นั้น จะต้องเป็นแรงงานที่มีฝีมือและ ตำแหน่งงานของแรงงานต่างชาติจะต้องเป็นตำแหน่งงานที่แรงงาน สปป. ลาว ไม่สามารถทำได้และไม่ใช่อาชีพ สงวนไว้สำหรับคน สปป. ลาว เท่านั้น (อาชีพที่สงวนไว้ให้คนลาว อาทิ คนขับรถขนส่งสินค้า แรงงานก่อสร้าง พนักงานนำเที่ยว การออกแบบสถาปัตยกรรมลาว)

โดยแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานใน สปป. ลาว จะมีกำหนดเวลาทำงานได้ 2 ปี และ สามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี แต่อย่างไรก็ตาม กำหนดระยะเวลาทำงานสูงสุดจะต้องไม่เกิน 4 ปี เมื่อครบกำหนดเวลาดัง กล่าว แรงงานต่างชาติจะต้องเดินทางออกนอก สปป. ลาว และจะไม่สามารถได้รับการพิจารณาต่อบัตรอนุญาต ทำงานจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 2 ปี หลังจากที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้กิจการของนักลงทุนสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด นายจ้างจึงควรวางแผนบริหารจัดการ ด้านแรงงานในกิจการของตนให้ถูกต้อง รวมถึงศึกษาขั้นตอนและเอกสารเพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตนำเข้า และจ้างลูกจ้างต่างชาติใน สปป. ลาวเป็นอย่างดี เนื่องจากขั้นตอนและข้อปฎิบัติในการขออนุญาตดังกล่าวต้องใช้ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายพอสมควรกลับหน้าหลัก