กฎระเบียบที่ควรรู้

เขตส่งเสริมการลงทุน (เขตที่ 1 เขตที่ 2 และ เขตที่ 3)

หากท่านผู้อ่านได้ติดตามอ่านบทความมาตลอด ท่านจะเห็นได้ว่าในบทความก่อนหน้านี้นั้น เราได้เกริ่นไว้ บ้างแล้วว่าเขตส่งเสริมการลงทุนของลาวนั้นมีอยู่ 3 เขตด้วยกัน และในบทความนี้ เราก็จะมากล่าวถึงลักษณะ สถาน ที่และสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในเขตส่งเสริมการลงทุนทั้ง 3 เขต ดังต่อไปนี้

เขตที่ 1

ลักษณะโดยทั่วไปของเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 1 คือ เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคมที่ยังไม่ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุน และภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขา หรือดอยต่างๆ ซึ่งห่างไกล ความเจริญ หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือเป็นเขตพื้นที่ห่างไกล และยังมีสาธารณูปโภคไม่เพียงพอทำให้การลงทุนของท่าน อาจจะเป็นไปโดยไม่สะดวกเท่าที่ควรนัก เพราะเหตุนี้เอง สปป. ลาว จึงให้การสนับสนุนให้นักลงทุนอย่างสูงสุด ในการไปช่วยพัฒนาให้พื้นที่เหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งหากมองในเชิงธุรกิจ แล้วก็เป็นโอกาสที่ทุก ฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว

ลักษณะโดยทั่วไปของเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 1 คือ เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคมที่ยังไม่ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุน และภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขา หรือดอยต่างๆ ซึ่งห่างไกล ความเจริญ หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือเป็นเขตพื้นที่ห่างไกล และยังมีสาธารณูปโภคไม่เพียงพอทำให้การลงทุนของท่าน อาจจะเป็นไปโดยไม่สะดวกเท่าที่ควรนัก เพราะเหตุนี้เอง สปป. ลาว จึงให้การสนับสนุนให้นักลงทุนอย่างสูงสุด ในการไปช่วยพัฒนาให้พื้นที่เหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งหากมองในเชิงธุรกิจ แล้วก็เป็นโอกาสที่ทุก ฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว

เขตที่ 2

ลักษณะโดยทั่วไปของเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 2 คือ เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคมที่ สามารถอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนได้บางส่วน และภูมิประเทศไม่ทุรกันดารเท่ากับเขตที่ 1

หากพิจารณากันง่ายๆ ก็พอจะอธิบายได้ว่าเมื่อท่านได้รับความสะดวกในแง่ของสาธารณูปโภคพื้นฐานมาก ขึ้น ท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ น้อยลง เสมือนเป็นการแลกกันประการหนึ่ง ซึ่งตัวอย่างของ เขตส่งเสริม การลงทุนเขตที่ 2 นั้น เช่น เมืองปากงึมในนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองน้ำบาก เมืองน่าน ในหลวงพระบาง เป็นต้น

เขตที่ 3

ลักษณะโดยทั่วไปของเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 คือ เขตที่มีพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม ที่ สามารถอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนได้ดี นักลงทุนจะได้รับความสะดวกสบายในการลงทุนมากกว่าการ ประกอบกิจการในเขตอื่นๆ ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นเขตที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนน้อยที่สุดด้วย เพราะถือว่า ท่านได้รับผลประโยชน์ทางด้านทำเลที่ตั้ง และความสะดวกสบายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ซึ่งตัวอย่างของเขตส่ง เสริมการลงทุนเขตที่ 3 นั้น เช่น เมืองสีโคดตะบอง เมืองไชเสดถาในนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองปากเซในจำปาสัก เป็นต้น

ทั้งนี้ จากที่เกริ่นไว้ในตอน “เขตส่งเสริมการลงทุน คืออะไร?” แล้วว่านักลงทุนที่มาลงทุนใน สปป ลาว จะได้รับการส่งเสริมโดยได้รับยกเว้นภาษีกำไรเป็นจำนวนปีตามเขตและระดับที่ได้รับการส่งเสริม โดยหากท่าน ผู้อ่านได้ลงทุนในเขตส่งเสริมการลงทุนในแต่ละพื้นที่ที่ได้ยกตัวอย่างไปเบื้องต้นก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน ภาษีกำไรตามระดับการส่งเสริม (โปรดอ่านรายละเอียดในหัวข้อ “ประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน”) ของแต่ละกิจการ ลดหลั่นกันไปในแต่ละเขต ดังต่อไปนี้

  1. กิจการประเภทที่ได้รับการส่งเสริมระดับ 1 จะได้รับการยกเว้นภาษีกำไร 10 ปี (เขตที่ 1) 6 ปี (เขตที่ 2) หรือ 4 ปี (เขตที่ 3)
  2. กิจการประเภทที่ได้รับการส่งเสริมระดับ 2 จะได้รับการยกเว้นภาษีกำไร 6 ปี (เขตที่ 1) 4 ปี (เขตที่ 2) หรือ 2 ปี (เขตที่ 3)
  3. กิจการประเภทที่ได้รับการส่งเสริมระดับ 3 จะได้รับการยกเว้นภาษีกำไร 4 ปี (เขตที่ 1) 2 ปี (เขตที่ 2) หรือ 1 ปี (เขตที่ 3)

ดังนั้น ท่านผู้อ่านจึงต้องพึงระลึกในใจเสมอก่อนที่ท่านจะตัดสินใจลงทุนว่าท่านควรจะลงทุนในกิจการ ประเภทใดรวมถึงลงทุนในเขตใด มิฉะนั้นแล้ว ผลประโยชน์ที่ท่านได้รับอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังก็เป็นได้กลับหน้าหลัก