กฎระเบียบที่ควรรู้

รัฐบาล สปป. ลาว อนุมัติโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีพันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีพันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก 
โดยนายสุพัน แก้วมีไช รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว นายเส็ง กว่าง ฟาย ประธานบริษัท 
ลาวมหานที สีพันดอน (ฮ่องกง) อินเวสเมนท์ จำกัด และนายลาตี สีสุพันนะวง ประธานบริษัท แอลทีวี ก่อสร้างสะพาน 
ถนน และชลประทาน จำกัด โดยมีนายสอนชัย สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว 
ตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้มีการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจเพื่อศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 โดยมีศึกษาผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อรับประกันผลประโยชน์ของรัฐ ผู้พัฒนาโครงการ และประชาชนในท้องถิ่น 
และนายเส็ง กว่าง ฟาย ประธานบริษัท ลาวมหานที สีพันดอน (ฮ่องกง) อินเวสเมนท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า 
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีพันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว 
และสอดคล้องกับการพัฒนาโครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ของจีน 

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีพันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 9.846 เฮกเตอร์ และมีอายุสัมปทาน 50 ปี 
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1.3 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอีก 7.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จะใช้สำหรับดึงดูดนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาลงทุนเพิ่ม 
ซึ่งจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกคือ การพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่สองคือ การโรงแรม และประเภทที่สาม
คือ การท่องเที่ยว 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 
ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

07/06/2018กลับหน้าหลัก