กฎระเบียบที่ควรรู้

ราคาค่าโดยสารและแผนการเปิดให้บริการรถไฟลาว – จีน

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากอาเซียนและจีน เปิดเผยว่า การเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารของโครงการรถไฟลาว – จีน ในช่วงเริ่มต้น
จะเปิดให้บริการจำนวน 21 สถานี จากจำนวนทั้งหมด 33 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้าเป็นสถานีเดียวกันอีก
จำนวน 11 สถานี และมีสถานีเฉพาะขนส่งสินค้า 1 สถานี ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ และมีจุดสับรางและจุดสับหลีกอีกจำนวน 284 แห่ง 
ซึ่งในเบื้องต้นสามารถรองรับการให้บริการได้ 23 เที่ยวต่อวัน และหากเปิดให้บริการได้ทุกสถานีจะสามารถรองรับการให้บริการเพิ่มเป็น 39 
เที่ยวต่อวัน 

สำหรับอัตราค่าโดยสารจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงบ่อเต็นเฉลี่ยมีราคาประมาณ 140,000 กีบต่อคน (518.5 บาท) และค่าขนส่งสินค้า
ประมาณ 6,000 กีบต่อตัน (22.2 บาท) โดยจะแบ่งการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเวลากลางวันและขนส่งสินค้าในเวลากลางคืน 
ขณะที่ความเร็วของรถไฟสำหรับขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสำรองไว้ที่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วของ
รถไฟสำหรับขนส่งสินค้าอยู่ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน โครงการรถไฟลาว – จีน มีมูลค่าการก่อสร้าง
รวมทั้งหมด 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ในปี 2565 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท = 270 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/36501/

10/10/2018กลับหน้าหลัก