กฎระเบียบที่ควรรู้

อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ม.ค. 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ม.ค. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.94
เพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 2562 ร้อยละ 0.9 สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าต่าง ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47 หมวดไปรษณีย์และโทรคมนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 หมวดของใช้ในครัวเรือนและ
ของตกแต่งภายในบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 หมวดสุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.41 หมวดคมนาคมและขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดที่อยู่อาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.28 หมวดเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 หมวดร้านอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 หมวดบันเทิงและ
การพักผ่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 และสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15

ปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นในเดือน ม.ค. 2563 ได้แก่ (1) เนื่องจากเป็นเทศกาลตรุษจีน และตรุษเวียดนาม
ทำให้มีความต้องการบริโภคสินค้ามากกว่าปกติ โดยเฉพาะเนื้อหมูและสัตว์ปีก และของใช้ต่าง ๆ (2) ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (3) ผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ
ข้าวและพืชผักต่าง ๆ น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค จากต่างประเทศ และ
(4) ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้ราคาสินค้าและการบริการภายในประเทศสูงขึ้น

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 13 ก.พ. 2563
https://laoedaily.com.la/2020/02/13/71912/

02/21/2020กลับหน้าหลัก