กฎระเบียบที่ควรรู้

เตรียมปล่อยเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริม SMEs ใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว นายสมจิด อินทะมิด
รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ/ประธานสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างกองทุนฯ กับธนาคารพาณิชย์
ใน สปป. ลาว 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคาร Saigon Thuong Tin (Sacombank ลาว) ธนาคารร่วมธุรกิจ
ลาว – เวียดนาม และธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น – ลาว ณ กระทรวงอุตสาหกรรมฯ

การสนับสนุนเงินทุน SMEs มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวซึ่งเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ SMEs ที่ต้องการใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อขยายฐานการผลิตและเพิ่มการจ้างงาน และใช้เป็นเงินทุนคงที่เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยีหรือใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการบริการ เช่น การใช้ระบบ ICT ในการบริหารและควบคุมการผลิต สร้างนวัตกรรมการผลิต และออกแบบ
และคุ้มครองธุรกิจ ทั้งนี้ รัฐบาล สปป. ลาวให้ความสำคัญการสนับสนุนเงินทุนให้ SMEs ที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นอันดับแรก

เงินทุนสนับสนุนดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล สปป. ลาวผ่านกองทุน SMEs เป็นวงเงินแรกจำนวน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากวงเงินทั้งหมด 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้มีการรับรองรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 โดยแต่ละธนาคารได้รับการจัดสรรเงินทุน ดังนี้ (1) ธนาคารพัฒนาลาว จำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(2) ธนาคาร Saigon Thuong Tin (Sacombank ลาว) จำนวน 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) ธนาคารร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม
จำนวน 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (4) ธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น – ลาว จำนวน 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 20 มี.ค. 2563
https://laoedaily.com.la/2020/03/20/74779/

03/26/2020กลับหน้าหลัก