กฎระเบียบที่ควรรู้

อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 2563 มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือน ก.พ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.24
ลดลงจากเดือน ม.ค. 2563 ร้อยละ 0.7 สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีแนวโน้มลดลงจากเดือน ม.ค. 2563 ร้อยละ 0.21
โดยราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.81 เนื่องจากราคาข้าวสาร สัตว์ปีก
และผักสดลดลง อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภทมีราคาสูงขึ้น เช่น เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.94 รวมทั้งสินค้าหมวดเหล้า
และบุหรี่ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และไปรษณีย์และโทรคมนาคมมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
ปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าบางประเภทเพิ่มสูงขึ้นในเดือน ก.พ. 2563 ได้แก่ (1) การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สุกรเติบโตช้า และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น (2) อุทกภัยและภัยแล้งทำให้
ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศ และ (3) อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนทำให้ราคาสินค้า
และการบริการภายในประเทศสูงขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว ได้แก่ (1) ภัยแล้งและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในฤดูแล้ง
(2) การนำเข้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ เช่น พันธุ์สัตว์น้ำ สุกร อาหารสัตว์ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น (3) มาตรการควบคุม
ราคาสินค้าและการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศที่ยังไม่เป็นผลในทางปฏิบัติ ทำให้ยังต้องพึ่งพาการ
นำเข้าสินค้าจากจีน เวียดนาม และไทย เช่น สินค้าเกษตร มะละกอ กระเทียมแห้ง มันฝรั่ง แครอท กะหล่ำดอก เห็ด ผลไม้
(4) เงินกีบอ่อนค่าทำให้การนำเข้าวัตถุดิบ สินค้าอุปโภคและบริโภค และของใช้สำเร็จรูปและ ของใช้ในชีวิตประจำวัน
มีราคาสูงขึ้น (5) ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและความผันผวน ของราคาน้ำมันและทองคำ
และ (6) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ทำให้ราคาสินค้า และบริการเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้าผ่านด่านชายแดน

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 27 มี.ค. 2563 https://laoedaily.com.la/2020/03/27/75261/

04/03/2020กลับหน้าหลัก