กฎระเบียบที่ควรรู้

6 นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน สปป. ลาวในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2564 นางคำจัน วงแสนบูน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทน
คณะเลขาของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับ
การอำนวยความสะดวกในการลงทุนให้นักลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศในช่วงการระบาด ของโรคโควิด 19
ของกระทรวงแผนการฯ ว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ใน สปป. ลาวระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบ ต่อภาคการท่องเที่ยว
การบริการ และอุตสาหกรรมแปรรูป ปัจจุบันรัฐบาล สปป. ลาวอนุญาตให้ภาคการผลิต และการบริการสามารถดำเนินธุรกิจได้
แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด พร้อมกันนั้น รัฐบาล สปป. ลาวได้กำหนดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสานต่อการอนุญาตการลงทุนใน สปป. ลาว โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานและวิสาหกิจต่าง ๆ ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการลดผลกระทบจาก การระบาดและคำสั่ง
ที่ภาครัฐกำหนด และอำนวยความสะดวกการนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงาน ในโครงการต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา

2. ออกแจ้งการเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของโรงงาน บริษัท และห้างร้านในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรควิด 19 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ บางวิสาหกิจ
ได้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว

3. สำหรับนักลงทุนและบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้บริษัทขาดทุน และผู้ดำเนินธุรกิจ
ที่เสียภาษีกำไรตามระบบบัญชีที่ขาดทุนในปีนี้จะได้รับสิทธินำยอดขาดทุนดังกล่าวหักออกจากกำไรในปีถัดไปแต่ไม่เกิน
5 ปี สำหรับธุรกิจปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ขาดทุนเนื่องจากการเกิดโรคระบาดหรือ ภัยธรรมชาติจะได้รับสิทธินำยอดขาดทุน
หักออกจากกำไรในปีถัดไปแต่ไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้หักยอดขาดทุนเกินกำหนดเวลา ยกเว้นกิจการที่มีรายได้หรือ
กำไรหลังจากการลงทุนหลังระยะเวลา 5 ปี แต่ต้องได้รับ การรับรองจากองค์การตรวจสอบบัญชี หรือบริษัทตรวจสอบบัญชี
และหน่วยงานด้านภาษีอากรรับทราบ

4. ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการฯ ในฐานะหัวหน้าคณะเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจ
ได้ลงพื้นที่ติดตาม ผลักดันการแก้ไขปัญหาของภาคเอกชน และรับคำร้องเรียนจากนักลงทุนภายในและต่างประเทศเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาภายหลังการระบาดสิ้นสุดลง

5. อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านห้องการบริการการลงทุนประตูเดียว กระทรวงแผนการฯ นอกจากนี้ กระทรวงแผนการฯ 
ได้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามปกติ ดังนี้
    5.1 ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการขออนุญาตลงทุน
    5.2 จัดการประชุมวิชาการเพื่อขออนุมัติโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น
    5.3 ส่งเสริมนำเข้าวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน
    5.4 พิจารณาคำขออนุญาตค้ำประกันสินค้าออกจากด่าน การขออนุญาตยกเลิกป้ายทะเบียน บางประเภท การขออนุญาต
นำวัสดุอุปกรณ์และพาหนะกลับคืน การขอต่ออายุการนำเข้าชั่วคราวสำหรับวัสดุอุปกรณ์และพาหนะของวิสาหกิจ
    5.5 ให้บริการวีซ่าแก่นักธุรกิจต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากคณะเฉพาะกิจฯ โดยนักลงทุนต้องเข้าประเทศทางด่าน
ที่กำหนดและต้องกักตัวให้ครบตามกำหนดเวลา จึงสามารถเริ่มทำงานได้
    5.6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นติดตามและคุ้มครองการดำเนินโครงการต่าง ๆ หากมีปัญหาให้รายงาน
ให้ส่วนกลางรับทราบและจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 10 พ.ค. 2564
https://v2.vientianemai.net/archives/20008
และเว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 10 พ.ค. 2564
https://laoedaily.com.la/2021/05/10/94260/

05/21/2021กลับหน้าหลัก