กฎระเบียบที่ควรรู้

ไซยะบูลีจะพัฒนาความเชื่อมโยงกับไทย จีน และเวียดนาม

นายคำเพ็ด พมมะลาด หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงไซยะบูลี ให้ข้อมูลว่า แขวงไซยะบูลีตั้งเป้าการก่อสร้างเส้นทาง
เข้าถึงบ้าน (เทียบเท่าแขวงของไทย) ภายในแขวงไซยะบูลีให้ได้ร้อยละ 90 ของจำนวนบ้านทั้งหมด โดยใช้งบประมาณของรัฐ
และเงินสมทบของประชาชน รวมทั้งก่อสร้างคลังพักสินค้า พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ตามเส้นทางเศรษฐกิจที่ด่านสากล 4 แห่ง
ได้แก่ ด่านสากลปางมอน ด่านน้ำเงิน ด่านน้ำเหือง และด่านพูดู่ ก่อสร้างสถานีขนส่งโดยสาร 6 แห่ง ราดยางมะตอยเส้นทางต่าง ๆ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี สร้างท่าเรือ 1 แห่ง ที่บ้านผาเลียบเพื่อเชื่อมโยงระหว่างแขวง ปรับปรุงผังเมืองของ 3 เมือง ได้แก่
เมืองไซสะถาน เมืองเพียง และ เมืองเงินให้ได้ร้อยละ 100 ขยายน้ำประปาใน 1 เมือง และขยายน้ำประปาชุมชนให้ได้ 10 พื้นที่
และสร้างจุดชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้ได้ 2 แห่งในเทศบาลแขวง

สำหรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน แขวงไซยะบูลีจะก่อสร้างสถานีขนส่งขนาดใหญ่ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการขนส่งผ่านแดน
กับจังหวัดในภาคเหนือของไทย จีน และเวียดนามตามเส้นทางเศรษฐกิจ และก่อสร้างสถานีขนส่งโดยสารขนาดเล็กในเมืองและ
เขตอื่น ๆ ภายในแขวง รวมทั้งพัฒนาการบริการขนส่ง พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยในแขวงและเมือง รวมทั้งใช้รถไฟฟ้า
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ติดตั้งระบบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกตามเส้นทางหลวงและด่านสากลเพื่อตรวจรถบรรทุก
น้ำหนักเกินในเมืองแก่นท้าว เมืองไซยะบูลี เมืองหงสา และเมืองเงิน

นอกจากนี้ แขวงไซยะบูลีจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่ให้บริการ
ขนส่งผ่านแดนในอาเซียนและภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการลงทุน ในภาคการผลิตสินค้า และขยายตลาด
ตามด่านต่าง ๆ ได้แก่ ด่านแก่นท้าว ด่านภูดู่ ด่านน้ำเงิน ด่านนาข่า ด่านเหมือง ด่านห้วยตอง และด่านปางมอง และพัฒนา
การขนส่งให้ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ใช้เทคโนโลยีและพาหนะการขนส่งให้เหมาะสม
เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้เพิ่มขึ้น

ที่มา: นสพ. ประชาชน วันที่ 20 พ.ค. 2564

05/28/2021กลับหน้าหลัก