กฎระเบียบที่ควรรู้

สปป. ลาวเตรียมเสนอสร้างร่างกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพื่อให้การพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศมีประสิทธิผลดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและคุ้มครอง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2564-2573 กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาวจึงมีแผนจะเสนอ ร่างกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้

นายสอนปะเสิด ดาลาวง รักษาการหัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระทรวงแผนการฯ กล่าวว่า 
เป้าหมายการพัฒนาและการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษจะสานต่อและดำเนินการตามดำรัส ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เลขที่ 188
ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2561 โดยเฉพาะการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก การพัฒนา
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร การบริการ การค้า การท่องเที่ยว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจอื่น ๆ และเตรียมการเสนอกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต

นายสอนปะเสิดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาปัจจัยที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษจะคำนึงถึงศักยภาพ ในการเชื่อมโยง
การขนส่งตามเส้นทางรถไฟ ทางด่วน และที่ตั้งโครงการที่ใกล้กับด่านสากล หรืออื่น ๆ ที่เห็นว่า มีความเหมาะสม นโยบายส่งเสริม
เกี่ยวกับศุลกากรและภาษี อาทิ การนำเข้าวัตถุหรือสิ่งของที่นำเข้ามาเพื่อสร้าง ประกอบชิ้นส่วนเป็นสมบัติคงที่ของผู้พัฒนาและ
ผู้ลงทุน สำหรับภาษีสรรพสามิตให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด้านภาษี โครงการที่อยู่ในช่วงที่ได้รับการยกเว้นภาษีกำไร
และการลดหย่อนภาษีกำไรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของประเภทกิจการและที่ตั้งของโครงการ โดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ในโครงการของผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีกำไรและการลดหย่อนภาษี
กำไรจะถูกพิจารณา ตามประเภทกิจการ ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและเงื่อนไขอื่น ๆ

ในด้านหลักการจะกำหนดกรอบระยะเวลาที่ได้รับนโยบายยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีกำไร กล่าวคือ ผู้ที่มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะไม่ได้รับนโยบายดังกล่าวตลอดอายุสัญญาสัมปทานโครงการ แต่จะได้รับนโยบายภาษีกำไรไม่เกินระยะเวลาครึ่งหนึ่งของอายุสัญญา
สัมปทาน สำหรับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการก่อสร้างโรงงาน และการติดตั้งระบบเครื่องจักรเพื่อผลิตและส่งออกร้อยละ 100
จะได้รับนโยบายลดหย่อนภาษีการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาที่เกี่ยวกับการผลิตและส่งออกมูลค่าเพิ่มร้อยละ 50 รวมถึงนโยบายส่งเสริมอื่น ๆ
นอกจากนี้ อาจจะพิจารณาอนุญาตการตรวจลงตราสำหรับนักลงทุนต่างชาติระยะยาวสูงสุดถึง 10 ปี ทั้งนี้ ควรพิจารณาลดค่าเช่าที่พัก
และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง สำหรับกลไกการคุ้มครองจะต้องศึกษานิติกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อนำมาเปรียบเทียบ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ของส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดสิทธิและภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการคุ้มครอง โดยจะเน้นการคุ้มครองในระดับท้องถิ่น
ให้สามารถดำเนินการบริการผ่านประตูเดียวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และปัญหานโยบายที่นักลงทุนได้รับตามนิติกรรมเดิมกับนิติกรรมใหม่
จะร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อปรึกษารายละเอียด

นายสอนปะเสิดฯ รักษาการหัวหน้าห้องการส่งเสริมฯ กล่าวย้ำว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อคิดเห็นเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สำหรับรายละเอียดจะต้องดำเนินการปรึกษาหารือตามขั้นตอน และเสนอต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
เป็นร่างกฎหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาและคุ้มครอง เขตเศรษฐกิจพิเศษตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้

ที่มา: นสพ. ประชาชน วันที่ 24 ธ.ค. 2564

12/30/2021กลับหน้าหลัก