กฎระเบียบที่ควรรู้

อัตราเงินเฟ้อ สปป. ลาวในเดือน ธ.ค. 2564

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อของ สปป. ลาว ในเดือน ธ.ค. 2564
อยู่ที่ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นับเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบปี 2564 โดยปัจจัยที่ทำให้อัตรา
เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมาจากหมวดคมนาคมและขนส่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.7 หมวดร้านอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3
หมวดการรักษาสุขภาพและยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 หมวดสินค้า และบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 อย่างไรก็ตาม หมวดการศึกษา
ลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.4

อัตราเงินเฟ้อในเดือน ธ.ค. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2564 เนื่องจากหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2564 หมวดคมนาคมและการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2564
หมวดแอลกอฮอล์และยาสูบเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2564 หมวดที่พักอาศัย น้ำประปา ไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2564 ในขณะที่ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบ
กับเดือน พ.ย. 2564 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ หมวดสินค้าและบริการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการผลิตและการบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ ราคาทองรูปพรรณมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ตามราคาทองในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
อัตราแลกเปลี่ยนยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อโดยเฉพาะหมวดสินค้านำเข้าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 10 

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 19 ม.ค. 2565

01/28/2022กลับหน้าหลัก