กิจกรรมสำหรับนักธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

ประชาสัมพันธ์

การสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

          สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สภาธุรกิจไทย - ลาว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2559 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านการค้า และการลงทุน ตลอดจนรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขให้กับนักธุรกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

          สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า การสร้างสรรค์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ อาทิ ความเข้าใจในระบบราชการและระบบการตัดสินใจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์และข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจำเป็นต้องมีข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับ นักลงทุนไทยในการตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริงและศักยภาพในการแข่งขันของตนเอง

          ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้จัดร่วม ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนมา เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “โอกาสการค้าและการลงทุนของธุรกิจไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” “แนวทางปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” “แนวโน้มสถานการณ์การค้า และการลงทุนของไทย ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” รวมทั้งจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ทั้งนี้ คาดว่า จะมีนักธุรกิจผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม ระดับกรรมการบริหาร / ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจไทย / ผู้แทนสภาธุรกิจไทย / อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 150 - 200 ราย

----------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 943 594(ริซซ่า)
อีเมล์ rissa.it33@gmail.com

09/15/2016กลับหน้าหลัก