เกาะติดข่าว

AIDC จะลงทุนสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่แขวงจำปาสัก
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว ดร. วิไลวง ...

สปป. ลาวจะศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว - จีน - เวียดนามที่แขวงพงสาลี
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 นายทองสุก เปาสุลี หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงพงสาลี ในฐานะผู้แท...

การพัฒนา E-Commerce ใน สปป. ลาว
การค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ดี ผลการวิจัย...

ธนาคารโลกคาดเศรษฐกิจของ สปป. ลาวในปี 2564 จะเติบโตในระดับกลาง
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 รายงาน Lao PDR Economic Monitor ฉบับเดือน ส.ค. 2564 ของธนาคารโลกประจำ สปป. ลาว ระบุว่า การระบ...

รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ เปิดให้บริการแล้ว
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564 ดร. บุนแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้เข้าร่วม พิธี...

สปป. ลาวสานต่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารคุ้มครองเงินได้จากภาษีอากร
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2564 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว และนาย Lee Dong - Geon ผู้แท...

แผนการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะของ สปป. ลาว
นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้ง...

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว เดือน ก.ค. 2564
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ...

หน่วยงานด้านเกษตรกรรมกำหนด 5 แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564 นายเพ็ด พมพิพัก รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รายงาน ต่อที่ป...

รัฐบาล สปป. ลาวกำหนดวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ - การคลัง
นายบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ชี้แจงต่อข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่ง...


Pages: 1 2 3 4 5 ... 51 Next