หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รายชื่อบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

♦ Lao TRADMARK AGENCY ♦
LLC Bldg, Nongbone Road, Ban Nongbong, Saysettha District,
Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 925
Tel: (+856-21) 264 866, 264 877
Fax: (+856-21) 264 344
E-mail: laotrmar@laotel.com, ksayavon@laotel.com
website: www.laoip.org

♦ Tradmark andPatent Service ♦
143/1 Sisangvone Road, Saysettha District, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 4848
Tel: (+856-21) 412 685
Fax: (+856-21) 215 628
E-mail: crstps@laotel.com
Coordinator: Mrs.Chanthima (Touni)
Tel: (+856-20) 5666 6689

♦ LAO INTERCONSULT CO., LTD ♦

7039 Ban Sapanthong Tai, Sisatthanak District, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 7039
Tel: (+856-21) 313 082
Fax: (+856-21) 313 082
Email: mmsmk@laotel.com

♦ CONCETTI (LAOS) ♦

33 Ban Phiawat, Sisattanak District, Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 215 532
Fax: (+856-21) 214 048
E-mail: chansana@laotel.com

♦ PRICEWATERHOUSE COOPERS (LAOS) LTD ♦

Mr.JOHN BIDDLE, Licence No.17/FIMC
Unit 1-3, 4rd floor, Vientiane Commercial Building, 33 Lanexang Ave,
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 222 718-9, 222 721, 218 330
Fax: (+856-21) 222 723
E-mail: peclaos@loxinfo.co.th

♦ Lao Premier International Lao Office

7th floor, Lao Securities Exchange Building T4 Road, Phonthan Neua,
Saysettha District, Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 265 471-2
Fax: (+856-21) 265 474
E-mail: amara@laopremier.com
Website: www.laopremier.com

♦ VNA Legal Sole Company Limited ♦

5th floor, Vientiane Plaza Hotel Sailom Road, Hatsady Neua Village,
Chanthabouly District, Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 265 374
Fax: (+856-21) 265 375
E-mail: info@vnalagel.com
Website: www.vnalagel.com
Coordinator: Mrs. Souklani Saengbualpha

♦ Lao Foreign Franchise Co., Ltd ♦

2th floor, Hotel Lao Plaza, 63 Samsanthai street, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 6780
Tel: (+856-21) 218 800, (+856-20) 9981 8823
Fax: (+856-21) 240 293

♦ Consultant for Investment Co., Ltd ♦
Ban OubMoung, Syskhottabong district, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 353
Tel: (+856-21) 520 1126, (+856-20) 9881 8823
E-mail: nnsco@laotel.com

♦ NNSCO ♦
457, 24 Ban Phakho, Saythany District, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 844
Tel: (+856-21) 931 838
Fax: (+856-21) 931 215

♦ Savangh – Advisors & Service Ltd ♦
Unit 9, Bane Hatsadee, Chanthabouly District,
Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 7331
Tel: (+856-21) 214 173, 250 945
Fax: (+856-21) 219 423
E-mail: bounloun@savangh-advisors.com
Website: www.savangh-advisors.com

♦ Vientiane Law firm ♦
Unit03 Saphanthong-Tay Village, Sisattanak District,
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 486 039
       (+856-20) 5422 3377, 5667 7776
E-mail: contoct@vlaw.la
Website: www.tilleke.com

♦ Tilleke & Gibbins (Laos) Co., Ltd ♦
Website: www.tilleke.com
Tel: 021-262 355
Fax: 021-262 356

♦ ALOUNNY LAW CONSULTANCY SOLE CO., LTD ♦
Houakhoua Village, Saysettha District, Vientiane, Lao P.D.R.
P.O.Box 63
Tel: (+856-21) 265 660, 451 188
      (+856-20) 2228 6572, 7762 1882
Fax: (+856-21) 451 188, 265 660
E-mail: kkeophoxay@yahoo.com, Sengaroun888@yahoo.com

♦ South East Asia Pacific Law Office Co., Ltd ♦

179 Phaysai Road, Sithan Neua Village, Sikhottabong District, Vientiane,
Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 254 800-2
      (+856-20) 5855 9229
Fax: (+856-21) 254 802
Website: www.seasialaw.com

♦ VDB LOI CO., LTD ♦
23 Singha Road, 5th floor, Aloumai Building, Nongbone, Saysettha District,
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel: (+856-21) 454 679
Fax: (+856-21) 454 674
E-mail: info@vdb-loi.com
Coordinator: Miss Meckkhala VILIVONG
Tel: (+856-20) 7780 2349

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการไทยใน สปป.ลาว

♦ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ♦
vientiane.thaiembassy.org

♦ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ♦
Tel: (856-21) 413 704, 413 706
Fax: (856-21) 412 089
E-mail: vtditp@hotmail.com
vtditplaos@gmail.com

 

ข้อมูลติดต่อกระทรวงต่างๆในสปป.ลาว

♦ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ♦
Tel: (856-21) 453 490, 453 491
Website: www.moc.gov.la
กรมทะเบียนและคุ้มครองวิสาหกิจ

Tel: (856-21) 412 011
Fax: (856-21) 453 865
กรมการนำเข้า – ส่งออก
Tel: (856-21) 412 008
กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
Tel: (856-21) 900 802
กรมการค้าภายใน
Tel: (856-21) 412 436


♦ กระทรวงแผนการและการลงทุน ♦
Tel: (856-21) 217 020, 216 562
Fax: (856-21) 217 010
กรมส่งเสริมการลงทุน
Tel: (856-21) 223 002, 217 012
Fax: (856-21) 215 491
Website: www.investlaos.gov.la

♦ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ♦
Tel: (856-21) 213 470, 217 706
Fax: (856-21) 213 472
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Tel: (856-21) 213 470 ต่อ 155
Fax: (856-21) 213 472


♦ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ♦
Tel: (856-21) 412 255, 412 252
Fax: (856-21) 412 250
กรมขนส่ง
Tel: (856-21) 412 272

♦ กระทรวงสาธารณสุข ♦
Tel: (856-21) 214 001, 214 002
Website: www.moh.gov.la
กรมอาหารและยา
Tel: (856-21) 214 013, 214 014
Fax: (856-21) 214 015
กรมปิ่นปัว (โรงพยาบาล, คลินิก)
Tel: (856-21) 951 098


♦ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ♦
Tel: (856-21) 413 000, 413 007
Fax: (856-21) 413 005, 414 351

กรมนโยบายและแผนพลังงาน
Tel: (856-21) 415 037
Fax: (856-21) 415 036
กรมบ่อแร่
Tel: (856-21) 415 123
Fax: (856-21) 413 015


♦ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ♦
Tel: (856-21) 412 342, 415 361
Fax: (856-21) 412 344
Website: www.maf.gov.la

กรมปลูกฝัง
Tel: (856-21) 412 350
Fax: (856-21) 812 090

กรมแผนการ
Tel: (856-21) 415 363
Fax: (856-21) 453 709

♦ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ♦
กรมคุ้มครองแรงงาน

Tel: (856-21) 222 781
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Tel: (856-21) 222 779

♦ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ♦
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tel: (856-30) 983 2286

♦ กระทรวงการเงิน ♦

Tel: (856-21) 412 409, 412 406
Fax: (856-21) 911 336
Website: http://laocustoms.laopdr.net

กรมภาษี
Tel: (856-21) 213 810
Fax: (856-21) 262 312


♦ ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ♦
Tel: (856-21) 213 109, 241 268
Fax: (856-21) 213 108
Website: www.bol.gov.la

♦ กระทรวงยุติธรรม ♦
Tel/Fax: (856-21) 451 920, 415 523
ศาลประชาชนสูงสุด
Tel/Fax: (856-21) 353 584, 951 404

♦ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ สปป.ลาว ♦
Tel/Fax: (856-21) 254 474
Website: www.sncsez.gov.la

♦ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ♦
Tel: (856-21) 453 312
Fax: (856-21) 452 580
Email: incci@laopdr.com
Website: www.laocci.com

♦ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้า สปป.ลาว ♦
www.laotradeportal.gov.la

บริษัทโลจิสติกส์ในประเทศไทย

♦ หจก. ศรัณย์โลติสติกส์ ♦
คุณสุรจิต กลัดเพชร
Mobile: 091-0644123
Tel: 042-464901
Fax: 042-464902
http://www.sarunlogistics.com

♦ บริษัท อี พี ซี ขนส่งสากล (ประเทศไทย) จำกัด ♦
คุณแพง แก้วอุ่น
Tel: 081-7084136

♦ บริษัท ชัยธนสิน เทรดดิ้ง จำกัด ♦
คุณคมสันต์-รัศมี ทินกรวงศ์
Mobile: 081-9740843
Tel: 042-2180 110

♦ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายวังชัย อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต ♦
คุณอธิสรรค์ วังโส
Mobile: 089-7154554
http://nongkhaiwangchai.com

♦ บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด ♦
คุณอลิสรา เจริญสุข
Mobile: 081-3481480
http://www.pkinterfreight.com

♦ บริษัท หนองคายมหาทรัพย์ ขนส่ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ♦
คุณอำภา ริมโพธิ์เงิน
Mobile: 081-6705048

♦ บริษัท เด่นศิริขนส่ง จำกัด ♦
คุณพิลม บัวติ๊ก
Mobile: 089-8630777

♦ บริษัท หนองคายวิศิษฏ์ จำกัด ♦
คุณพัชรินทร์ ยอดปืน
Mobile: 042-421011

♦ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล โลจิสติกส์ จำกัด ♦
คุณกาญจนา เสนจันทร์ฒิไชย
Mobile: 081-8716727

♦ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายชฎาทอง ♦
คุณวิโรจน์ ชฎาทอง
Mobile: 089-7153555
Tel: 042-464755, 042-464142

♦ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานหาร ♦
คุณดวงใจ พานหาร
Mobile: 086-8643338

บริษัทโลจิสติกส์ใน สปป.ลาว

♦ Asia Trans Line Co., Ltd ♦
Ban Phonpapao, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 9995 8999, 2209 6999
Tel: +856-21 330 421
Fax: +856-21 330 423

♦ Chaleunphonh Transportation Import – Export Co., Ltd ♦
Ban Houayhong, Dongkok Road Chanthabuly District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-21 562 702
Fax: +856-21 562 702

♦ Deuansawanh Group Co., Ltd ♦
Unit 35 Ban Dongphosy, Thadeua Road Hadxaifong District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel/Fax: +856-21 812 148

♦ Geotrans Logistics & Movers Co., Ltd ♦
Unit 24 Ban Phonpapao Thong Sisattanak District Vientiane Capital, Lao P.D.R. Mobile: +856-20 5680 0680, 9999 1110
Tel/Fax: +856-21 312 720, 313 619

♦ Lao Inter Forwarding Co., Ltd ♦
188 Unit14 Ban Simeuang, Samsenthai Road Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 2222 0332, 5552 6214
Tel/Fax: +856-21 222 124

♦ Lao International Logistics Co., Ltd ♦
Ban Oupmoung, LuangPrabang Road Sikottabong District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel: +856-21 520 694, 520 693

♦ Lao Trans Forwarder Co., Ltd ♦
250 Unit 07 ThadeuaRd Ban Phoxay Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 2277 5555, 5559 9765
Tel: +856-21 316 053
Fax: +856-21 353 226

♦ Lao-Japan Friendship Port ♦
Ban Thaphalansay Thadeua Road, Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel: +856-21 314 242. 313 692
Fax: +856-21 314 160

♦ Lucky Service Co., Ltd ♦
589 Unit24 Te4Rd Ban Donkoy Kamphengmeuang Road Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel: +856-21 480 241

♦ Pornsakao Shiping and Transport Co., Ltd ♦
Ban Khoualuang, Asiane Road Chanthabuly District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 5551 6433
Tel: +856-21 262 295 Fax: +856-21 250 622

♦ SDV Lao Co., Ltd ♦
Ban Thaphalaysay, Thadeua Road, Sisattanak District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Tel: +856-21 315 262
Fax: +856-21 315 263

♦ SPT Shipping Co., Ltd ♦
Ban Phonpapao Te4Rd Sisattanak Didtrict, Vientiane Capital, Lao P.D.R. Mobile: +856-20 5551 6435
Tel: +856-21 516 435

♦ Somseng Transport Co,. Ltd ♦
Ban Donkoy, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 5551 4070, 5551 4050
Tel/Fax: +856-21 480 532

♦ Soutchay Gnothchaleunxab Northern Transportation Co., Ltd ♦
052 Unit02 LuangPhabang Road Sikhottabong District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Mobile: +856-20 2222 2352
Tel: +856-21 223 230

♦ Soutdala Transportation Lao-Vietnam Co., Ltd ♦
358 Unit33 Ban Saphangmeuk KaysonePhomvihaneRd Xythany District, Vientiane Capital, Lao P.D.R.
Moblie: +856-21 260 387, 354 067
Fax: +856-21 265 045

♦ THEPPRADU GROUP (THAILAND) Co., Ltd ♦
176 Unit14 Ban Phonseat, Xysettha District, Vientiane Capital, Lao P.D.R. Mobile: +856-20 5551 9930
Tel: +856-21 413 788 Fax: +856-21 453 524


Pages: 1
Coming soon