เกาะติดข่าว

การเดินทางด้วยรถไฟจาก สปป. ลาวสู่ประเทศจีน

ขบวนรถไฟโดยสารระหว่างประเทศ ลาว-จีน เปิดให้บริการเส้นทางใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา 
โดยสถานีต้นทาง-ปลายทางคือ สถานีคุนหมิงใต้ของจีน และสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ ของ สปป. ลาว โดยใช้เวลา
เดินทางทั้งหมด 10 ชั่วโมง 30 นาที และในวันที่ 11 เมษายน 2566 ได้เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารอย่างเป็นทางการ 
พร้อมกันทั้งที่ลาวและจีน โดยรถไฟระหว่างประเทศนี้จะให้บริการวันละ 1 ขบวน ให้บริการ 8 สถานีหลัก ประกอบด้วย 
(1) สถานีคุนหมิงใต้ (2) สถานีผูเอ่อร์ (3) สถานีสิบสองปันนา (4) สถานีโม่ฮาน (5) สถานีบ่อเต็น (6) สถานีหลวงพระบาง 
(7) สถานีวังเวียง และ (8) สถานีนครหลวงเวียงจันทน์

ขบวนรถไฟ D887 เส้นทางสถานีคุนหมิงใต้-สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ จะออกเดินทางจากสถานีคุนหมิงใต้ เวลา 7.08 น.
และเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์เวลา
17.38 น. ของวันเดียวกัน ขณะที่ขบวนรถไฟ D888 เส้นทางสถานีนครหลวง
เวียงจันทน์-สถานีคุนหมิงใต้ จะออกเดินทางจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เวลา
8.08 น. และเดินทางถึงสถานีคุนหมิงใต้
เวลา
18.38 น. ของวันเดียวกัน ทั้งนี้ การเดินทางตั้งแต่สถานีต้นทางจนถึงสถานีปลายทางต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ของสองประเทศ คือ สถานีโม่ฮานของจีน และสถานีบ่อเต็นของ สปป. ลาว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมือง

สำหรับการเปิดให้บริการเส้นทางใหม่ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างประเทศจาก สปป. ลาว
เพราะเป็นการเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศครั้งแรก ซึ่งที่ผ่านมาให้บริการเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ของ สปป. ลาว ให้เติบโตขึ้นอีกอย่างมีนัยสำคัญ โดยรัฐบาลลาวคาดการณ์ว่าการเปิดเส้นทางใหม่ดังกล่าวนี้ จะมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และจะช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการให้เข้ามาลงทุน
ตลอดแนวเส้นทางรถไฟมากขึ้น ทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร รวมถึงภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกได้อีกด้วย

สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นั้น ข้อมูลจาก China Railway รายงานว่า ตั้งแต่การเปิดรถไฟลาว-จีน
ในวันที่
3 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 9 เม.ย. 2566 มีสินค้าขนส่งผ่านรถไฟลาว-จีนแล้วประมาณ 18 ล้านตัน โดยเป็นการขนส่ง
ข้ามชายแดนประมาณ
3.5 ล้านตัน และชนิดของสินค้าที่ขนส่งได้เพิ่มจาก 100 กว่าชนิดในเบื้องต้น เป็น 2,000 กว่าชนิดในปัจจุบัน
อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผลไม้แช่แข็ง ผลผลิตทางการเกษตร และอื่น ๆ เพื่อรองรับ
ตลาดขนาดใหญ่ของจีน

ในปัจจุบัน สามารถสำรองบัตรโดยสารรถไฟระหว่างประเทศ (เส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์-คุนหมิงใต้) ได้ทั้งทางออนไลน์
หรือผ่านแอพพลิเคชั่น
LCR Ticket App โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ลาว และใช้ข้อมูลหนังสือเดินทางในการลงทะเบียน
สำหรับการชำระเงิน สามารถดำเนินการผ่าน
4 ช่องทาง คือ UnionPay WeChat Alipay และ VISA Card นอกจากนั้น
สามารถซื้อบัตรโดยสารที่ได้ที่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ สถานีวังเวียง สถานีหลวงพระบาง และสถานีบ่อเต็น โดยต้องแสดง
หนังสือเดินทางและใช้เงินสด (กีบ) ในการชำระเงิน โดยบัตรโดยสารชั้นหนึ่งราคา
1,901,000 กีบ (ประมาณ 3,800 บาท) และบัตร
โดยสารชั้นสองราคา
1,192,000 กีบ (ประมาณ 2,384 บาท) (อัตราการแลกเปลี่ยน 500 กีบ ต่อ 1 บาท) ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวควรยื่น
ขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเดินทางเข้าจีน และเนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจใช้บริการรถไฟลาว
-จีนสูง จึงควรวางแผนการเดิน
ทางและซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า โดยอาจเลือกสำรองผ่านเอเจนซี่ หรือบริษัทที่ให้บริการสำรองบัตรโดยสารซึ่งมีความสะดวกมากกว่า

การเดินทางจากสถานีต้นทางสถานีเวียงจันทน์ถึงสถานีปลายทางคุนหมิงใต้ สำหรับผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารแล้ว ควรเผื่อเวลาอย่าง
น้อยประมาณ 1 ชม. โดยเดินทางถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนเวลา 7.00 น. เพื่อเช็คอินและตรวจสัมภาระ ขบวนรถไฟจะออก
จากชานชาลาสถานีเวียงจันทน์ เวลา 8.08 น. และเดินทางถึงสถานีบ่อเต็น (สถานีสุดท้ายของ สปป. ลาว) เวลา 11.07 น. ใช้เวลา
ประมาณ 4 ชม. โดยพนักงานประจำรถไฟจะแจกแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรให้แก่ผู้โดยสารสำหรับการเดินทางเข้า
ประเทศจีน และเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีบ่อเต็น จะต้องลงจากขบวนรถไฟพร้อมกับสัมภาระส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตรวจ
คนเข้า-ออกเมือง และตรวจสัมภาระ ที่ด่านสากลสถานีรถไฟบ่อเต็น โดยใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. และเมื่อผ่านกระบวนการตรวจ
คนเข้า-ออกเมืองที่สถานีบ่อเต็น สปป. ลาวแล้ว ผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนสุขภาพ และกลับขึ้นขบวนรถไฟขบวนเดิมซึ่งจะเดินทาง
ออกจากสถานีบ่อเต็นเวลา 12.37 น. ไปยังสถานีโม่ฮาน (สถานีแรกของจีน) เวลา 13.49 น. (เวลาท้องถิ่น) โดยผู้โดยสารต้องลงจากรถไฟ
พร้อมสัม
ภาระเพื่อดำเนินการตรวจคนเข้า-ออกเมืองและตรวจสัมภาระ (เช่นเดียวกับที่สถานีบ่อเต็น) ที่ด่านสากลสถานีรถไฟโม่ฮาน
ประเทศจีนอีกครั้ง 
โดยใช้เวลาอีกประมาณ 1.30 ชม. และหลังจากผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศจีนแล้ว ผู้โดยสาร
พร้อมสัมภาระจะ
ขึ้นขบวนรถไฟ (ขบวนใหม่ที่มาจากประเทศจีน) ซึ่งจะเดินทางออกจากสถานีโม่ฮาน เวลา 15.19 น. (เวลาท้องถิ่น) 
และเดินทางถึงสถานีปลายทางคุนหมิงใต้ เวลา 19.38 น. (เวลาท้องถิ่น)

ข้อมูลอ้างอิง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0es99Bn1XxiLZCssxGRSE5BG4uCnDj6SQZMRz2FBUmMSXrDBPbf
YkxCQLt13x27SGl&id=100064135171495&mibextid=SDPelY

https://news.cgtn.com/news/2023-04-11/Cross-border-passenger-service-to-be-launched-on-China-Laos-Railway-1iUswlpx
M5y/index.html

06/22/2023กลับหน้าหลัก