เกาะติดข่าว

คาดการณ์ปี 2017 เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวร้อยละ 7

ปี 2017 นับเป็นปีที่ 2 ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งที่ 8 และเป็นปีแรกของการปฏิบัติตามแผนงบประมาณ ตามปฏิทินรายงานการประชุมสภาแห่งชาติชุดที่ 8 ของ ดร. สุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน โดยมีสาระสำคัญคือ การพยายามทำให้ GDP ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 หรือเท่ากับ 129,683 พันล้านกีบ รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลไม่ต่ำกว่า 2,341 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ในจำนวนนี้ภาคเกษตรได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.9 ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมแปรรูปในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจเฉพาะ และพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาลิกไนต์, เขื่อนไฟฟ้าเซขะหมาน 1, เขื่อนไฟฟ้าน้ำอู่ 5 และเขื่อนไฟฟ้าน้ำลึก

นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2560 และการลงทุนในภาคธุรกิจก่อสร้าง รวมทั้งภาคบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.8 ซึ่งได้รับแรงผลักดันจากการเพิ่มขึ้นของนักลงทุนในภาคการเงิน การธนาคาร ขณะที่การเพิ่มเงินเดือนพนักงานของรัฐจะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ในด้านงบประมาณรายรับของประเทศตั้งเป้าหมายจะให้บรรลุ 23,941 พันล้านกีบ ในจำนวนนี้คิดเป็นรายรับในประเทศ 21,463 พันล้านกีบ และรายจ่ายนอกประเทศไม่เกิน 32,402 พันล้านกีบ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการขาดดุล 8,461 พันล้านกีบหรือเท่ากับร้อยละ 6.52 ของ GDP

ส่วนมาตรการด้านเงินตรานั้นต้องรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เกินร้อยละ 5 และดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ เพื่อให้สามารถระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นในธนาคารพาณิชย์ให้อยู่ที่ร้อยละ 57 และผลักดันสินเชื่อให้ต่ำกว่าร้อยละ 54 ของ GDP รวมทั้งควบคุมอัตราส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับร้อยละ 3 ของสินเชื่อทั้งหมด ในด้านการนำเข้าส่งออกสินค้า ตั้งเป้ามูลค่ารวม อยู่ที่ 8,941 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งเป้าการส่งออกสินค้า อยู่ที่ 4,459 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้าสินค้า อยู่ที่ 4,482 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการขาดดุลการค้า อยู่ที่ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับร้อยละ 0.14 ของ GDP ส่วนการลงทุนของรัฐตามที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอนั้น มีทั้งหมด 7,419 โครงการ ซึ่งมีความต้องการเงินทุนมากว่า 8,865 พันล้านกีบ

อย่างไรก็ตามความสามารถที่จะตอบสนองมีเพียง 3,300 พันล้านกีบ นอกจากนี้ รายงานการประชุมสภาแห่งชาติชุดที่ 8 ของ ดร. สุพัน แก้วมีไซ ได้ระบุเพิ่มเติมว่า ตามมติของสภาแห่งชาติในการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม 5 ปี ครั้งที่ 8 ได้กำหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่ปีที่ผ่านมาการปฏิบัติงานบรรลุผลเพียงแค่ร้อยละ 6.9 เท่านั้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความซับซ้อนด้านงบประมาณ


ที่มา : หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม 2559
ที่มารูปภาพ : http://www.thaisavannakhet.com/vientiane/en/information/information_new/?SHOWALL_1=1  

12/21/2016กลับหน้าหลัก