เกาะติดข่าว

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนจัดอบรมภาษาจีนให้แก่พนักงานลาว

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และบริษัท ทางรถไฟลาว – จีน จำกัด ได้จัดการฝึกอบรม
ทักษะภาษาจีนและทฤษฎีการรถไฟให้แก่พนักงานลาวของบริษัทฯ จำนวน 248 คน เพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับการเปิด
ให้บริการรถไฟลาว – จีนในเดือน ธ.ค. 2564 โดยมีนายสายคำ พันทะวง รองหัวหน้ากรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา สปป. ลาว นายอานงเดด จันทะลา รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการความร่วมมือ ลาว – จีน และนาย Xiao Qianwen 
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทางรถไฟลาว – จีน จำกัด เข้าร่วม

รัฐบาล สปป. ลาวร่วมกับบริษัทฯ เริ่มต้นกระบวนการสรรหาพนักงานลาวตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2563 โดยตั้งเป้าหมายการจ้างงาน
พนักงานลาวไว้ที่ 600 คน ภายหลังจากเข้ารับการบรรจุ พนักงานจะเข้ารับการฝึกอบรมภาษาจีนและทฤษฎีการขนส่งระบบราง
ที่สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นเวลา 10 เดือน จากนั้นจะถูกส่งไป เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติ เช่น ทักษะการขับรถไฟ
การควบคุม และการบำรุงรักษาทางรถไฟที่นครคุนหมิง จีน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจ้างพนักงานลาวเพื่อให้บริการผู้โดยสาร
และการขนส่งสินค้า โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาในเดือน ส.ค. 2563

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน มีมูลค่าการลงทุน 5,986 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ 90
คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564 โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative)
ของจีนเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าโลก และเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงทางรถไฟ ในภูมิภาคจากคุนหมิงของจีนไปสิงคโปร์ผ่าน
สปป. ลาว ไทย และมาเลเซีย โดยรัฐบาล สปป. ลาว คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเปลี่ยนประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
ให้เป็นจุดเชื่อมโยงทางบกภายในภูมิภาค อีกทั้งรถไฟจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

ที่มา: นสพ. Vientiane Times วันที่ 26 มิ.ย. 2563

06/26/2020กลับหน้าหลัก