เกาะติดข่าว

นักธุรกิจจีนศึกษาความเป็นไปได้ 3 โครงการใหญ่ที่แขวงไซสมบูน

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 นายจันทะหนอม วงสมจิด หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน แขวงไซสมบูน สปป. ลาว
ในฐานะผู้แทนองค์การปกครองแขวงไซสมบูน และนาย Ying Jin Xiang ประธานบริษัท HB Trading Import - Export จำกัด
ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ โครงการศึกษาและสำรวจข้อมูล ทางด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
โครงการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกพืชแบบอินทรีย์ใน 5 เมือง ของแขวงไซสมบูน และโครงการศึกษา
และสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนส่งเสริมการปลูก การอนุรักษ์ และการแปรรูปใบชาป่า (ชาเหมี้ยง) ที่บ้านหนองพูนไซ
เมืองล่องแจ้ง แขวงไซสมบูน โดยมี พล.ต. คำเลียง อุทะไกสอน เจ้าแขวงไซสมบูน นายจันทะบูน ลัดตะนะวง รองหัวหน้าห้องว่า
การศูนย์กลางพรรค ในฐานะหัวหน้าคณะช่วยงานพัฒนาพื้นที่เป้าหมายส่วนกลาง นายคำบุนนัด ไซยะนน รองรัฐมนตรี
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และผู้บริหารแขวงไซสมบูน เข้าร่วม

ทั้งนี้ ทั้ง 3 โครงการ ข้างต้นมีระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ก่อนดำเนินการศึกษา
และสำรวจโครงการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะต้องวางเงินค้ำประกันในโครงการศึกษาและสำรวจข้อมูลทางด้านน้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โครงการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกพืชแบบอินทรีย์ฯ
11,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโครงการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนส่งเสริมการปลูก อนุรักษ์ 
และการแปรรูปใบชาป่า 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท HB Trading Import - Export จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทซาง ตง หง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานจากจีน โดยบริษัทเล็งเห็นว่า แขวงไซสมบูนมีศักยภาพ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีอากาศเหมาะสำหรับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และการท่องเที่ยว โครงการดังกล่าว
ถือเป็นการลงทุนของต่างชาติโดยตรง

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 24 มิ.ย. 2563
https://v2.vientianemai.net/archives/5517
และเว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 25 มิ.ย. 2563
https://laoedaily.com.la/2020/06/25/79366/

06/26/2020กลับหน้าหลัก