เกาะติดข่าว

มาตรการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารแห่ง สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 นายสอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้แถลงต่อที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9
ของสภาแห่งชาติชุดที่ 8 เกี่ยวกับสภาพเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อของ สปป. ลาว และมาตรการแก้ไข
สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การรักษาเสถียรภาพทางการเงินเป็นสิ่งท้าทายสำหรับ สปป. ลาวนับตั้งแต่ปี 2561 โดยเฉพาะการแข็งค่า ของเงินดอลลาร์สหรัฐ
และเงินบาท ทำให้ สปป. ลาวซึ่งพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมีภาระในการชำระค่าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวอย่างหนักหน่วง ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศผ่านระบบธนาคารมีประมาณ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดยร้อยละ 60 ของมูลค่าการลงทุนเป็นการกู้ยืมที่มีพันธะ
ต้องชำระหนี้ต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์สามารถซื้อเงินสกุลต่างประเทศจากลูกค้าเพียง 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ่งไม่เพียงพอ
กับความต้องการในการปรับปริมาณเงินของธนาคารแห่ง สปป. ลาวให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งครึ่งปีแรกของปี 2563
ขีดความสามารถของธนาคารแห่ง สปป. ลาว ในการจัดหา (supply) เงินตราต่างประเทศสำหรับการนำเข้าสินค้าที่จำเป็นเฉลี่ยต่อเดือน
ลดลงเกือบ ร้อยละ 50 และเกือบร้อยละ 41 สำหรับธนาคารพาณิชย์ ในช่วงปี 2556 - 2560 แหล่งเงินสกุลต่างประเทศเพื่อรองรับ
การนำเข้ามาจากภาคธนาคารเฉลี่ยร้อยละ 80 แต่ในปี 2563 ลดลงเหลือร้อยละ 50 เท่านั้น ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ส่วนต่างระหว่าง
อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกับร้านรับแลกเงินอยู่ที่ร้อยละ 5.52 ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ ใน สปป. ลาว

2. ธนาคารแห่ง สปป. ลาวมีแผนจะดำเนินมาตรการ ดังนี้
     2.1 ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้บุคคลและนิติบุคคล โดยเฉพาะ
ในสาขาการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค
การท่องเที่ยวและการบริการ หัตถกรรม และธุรกิจที่ส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำได้มากขึ้น
     2.2 เร่งดำเนินกลไกการแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินหยวนกับธนาคารกลางของจีน และขยายไปสู่ธนาคารกลางประเทศคู่ค้าอื่น ๆ
เพื่อเสริมสภาพคล่องด้านเงินตราต่างประเทศและลดการใช้เงินสกุลต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นหลัก
     2.3 ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศอย่างเข้มงวด
เพื่อให้การควบคุมกระแสเงินเข้า – ออกประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
     2.4 ประสานกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เพื่อออกพันธบัตรคลังเงิน โดยผ่านการประมูลที่ธนาคารฯ เพื่อเสริมดุลงบประมาณ
     2.5 ประสานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว กระทรวงการเงิน สปป. ลาว
กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว องค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางด้านราคาสินค้าให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ที่มา: เว็บไซต์ Laopost วันที่ 30 มิ.ย. 2563
https://bit.ly/2AF8usT

07/10/2020กลับหน้าหลัก