เกาะติดข่าว

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาวในเดือน มิ.ย. 2563

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว
รายงานว่า เดือน มิ.ย. 2563 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 757 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ขาดดุลการค้าประมาณ 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า

ในเดือน มิ.ย. 2563 สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ ทอง 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองผสมและ ทองแท่ง
28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยื่อไม้และเศษกระดาษ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กล้วย 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงและชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกาแฟ
9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยังจีนมูลค่าประมาณ 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทย 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยเครื่องจักรกล (ไม่รวมเครื่องยนต์) 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กและอุปกรณ์
ที่ทำจากเหล็กและเหล็กกล้า 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันดีเซล 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง)
26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยานพาหนะ (ไม่รวมรถไถนาและรถจักรยานยนต์) 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของใช้ที่ทำจากพลาสติก
15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ 
10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปุ๋ย 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอะไหล่รถ (รวมทั้งยางรถ กระจก โซ่รถ) 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยนำเข้าจากไทยมูลค่าประมาณ 242 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ญี่ปุ่น 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสหรัฐอเมริกา 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 17 ก.ค. 2563
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=2023

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน มิ.ย. 2563 ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2562 โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 32.18 และการนำเข้าลดลงร้อยละ 8.1 สปป. ลาวขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยประเทศคู่ค้าหลัก
ยังคงเดิม คือ ไทย จีน และเวียดนาม
2. มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเดือน มิ.ย. 2563 ลดลงร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2563 โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 13.5 และการนำเข้าลดลงร้อยละ 24.3 สปป. ลาวขาดดุลการค้าลดลงร้อยละ 50 โดยประเทศคู่ค้าหลัก 
ยังคงอันดับเดิม คือ ส่งออกไปจีน เวียดนาม และไทยตามลำดับ และนำเข้าจากไทย จีน และเวียดนามตามลำดับ

07/24/2020กลับหน้าหลัก