เกาะติดข่าว

สภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เห็นชอบแผนสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งวดที่ 2

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธาน
การประชุมสภาบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 โดยมีประธาน
และสมาชิกสภาบริหารกองทุนดังกล่าวเข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผล การปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวด้านบัญชีของสภาบริหารฯ และพิจารณาแผนปรับปรุงงบประมาณ 6 เดือนหลังของปี 2563
แผนสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งวดที่ 2 แผนงบประมาณประจำปี 2564 แผนการสนับสนุนเงินทุน
งวดที่ 3 ในช่วงหลังของปี 2563 ความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อ SMEs วงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐของธนาคารพาณิชย์
ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการสินเชื่อวิสาหกิจรายย่อย
การใช้ประโยชน์จากรายได้ของกองทุนส่งเสริม SMEs การสนับสนุนทุนให้กองทุนอื่น การสนับสนุนทุนเพื่อค้ำประกัน
ในการปล่อยสินเชื่อให้วิสาหกิจรายย่อย

ที่ประชุมมีมติรับรองแผนการสนับสนุนเงินทุนวงเงิน 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ งวดที่ 2 โดยสนับสนุนทุนเพิ่มเติมให้กับ
4 ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ (1) ธนาคารพัฒนาลาว (2) ธนาคาร Saigon Thuong Tin (Sacombank ลาว)
(3) ธนาคารร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม และ (4) ธนาคาร Maruhan ญี่ปุ่น – ลาว เพื่อปล่อยสินเชื่อให้ SMEs ในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี การสสนับสนุนทางวิชาการ โดยจะเน้นการสร้างโอกาสให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้โครงการต่าง ๆ
ได้แก่ โครงการช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อ โครงการส่งเสริม SMEs ให้มีแผนการจัดการบัญชี โครงการรับรองการฝึกอบรม
ให้ SMEs และการสร้างความเข้มแข็งให้กับการส่งเสริม SMEs รวมทั้งโครงการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
โครงการทุนอุดหนุนสมทบบางส่วนในการดำเนินธุรกิจ (Matching Grants) และโครงการสนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงตลาด
โดยการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การห่อหุ้ม และการออกแบบ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรองหลักการของร่างระเบียบการสนับสนุน
ทุนให้โครงการด้านวิชาการ และบทแนะนำการประเมินโครงการด้านวิชาการของสภาบริหารฯ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้เป็นแนวทางและ
ยกระดับประสิทธิภาพการพิจารณาสนับสนุนทุนส่งเสริม SMEs และมอบแนวทางให้คณะเลขาสภาบริหารฯ ศึกษาและออกแบบโครงการ
สินเชื่อวิสาหกิจรายย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเริ่มทดลองการปฏิบัติโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจรายย่อยและกลุ่มผู้ผลิต
ที่ต้องการทุน แต่ขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันให้สามารถเข้าถึง
แหล่งทุนจากสถาบันการเงินจุลภาคในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยโครงการดังกล่าว มีระยะเวลาทดลอง 5 ปี และคาดว่าจะใช้ทุนเบื้องต้น
ประมาณ 221,116 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงแนวทางสนับสนุนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ SMEs

ที่มา: เว็บไซต์กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว วันที่ 1 ก.ค. 2563
https://bit.ly/3eDHS9B

07/24/2020กลับหน้าหลัก