เกาะติดข่าว

ลาว – จีนร่วมลงนามพัฒนาโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2563 สถาบันส่งเสริมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว และบริษัท ปิโตรเคมีลาว จำกัด
ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพใน สปป. ลาว
โดยมีนายสีนาวา สุพานุวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในสาขาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ 
เช่น การพัฒนาโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ การศึกษาค้นคว้า การส่งเสริมงานวิจัย และการดำเนินโครงการสาธิตการส่งเสริม
การผลิต จำหน่าย และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพภายในประเทศ และการสร้างขีดความสามารถและแลกเปลี่ยนความรู้ เนื่องจาก
น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นพลังงานสะอาด ที่สามารถนำกลับมาผลิตได้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากทุกประเทศทั่วโลก

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งชาติลาว โดยจะใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
ที่มีศักยภาพและส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำมัน เอทานอลและน้ำมันดีเซลชีวภาพ
สร้างศูนย์ผลิต แปรรูป และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพครบวงจร ผลักดัน ให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ และส่งเสริมการ
พัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของคลังพลังงานสำรองแห่งชาติและความมั่นคงด้านยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. ลาวพัฒนา วันที่ 23 ก.ค. 2563
https://www.laophattananews.com/archives/82612

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท ปิโตรเคมีลาว จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือน ก.ย. 2557 ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
เป็นการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจลาวกับจีนด้วยทุนจดทะเบียน 39.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

07/30/2020กลับหน้าหลัก